+993 (12) 48-48-60
Bize jaň ediň
Sorag bermek

Title

Betbagtçylykly hadysalardan ätiýaçlandyryş şahsy ätiýaçlandyryşyň görnüşleriniň biridir, onuň obýekti ömre, saglyga we işe ukyplylyga ýetirilen zeleldir.

Biz nämeden ätiýaçlandyrýas?

  • ömri, saglygy we işe ukyplylygy.

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny (polis) satyn almak üçin näme etmeli?

  • Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna ýüz tutmaly.

Ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan mahaly näme etmeli?

  • haýal etmän, ýöne 3 iş gününden gijä galman ýazmaça görnüşde ätiýaçlandyryş guramasyna we degişli edaralara (lukmançylyk, derňew, kazyýet, polisiýa ýa-da başga edaralara) habar bermeli.

Ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini almak üçin ätiýaçlandyryş gurama haýsy resminamalar bermeli?

  • ätiýaçlandyryş halaty hakynda arzany;
  • ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny (polis);
  • (şikes ýeten ýagdaýynda) bejeriş edarasyndan delilhat;
  • (Ätiýaçlandyrylan şahsyň aradan çykan halatynda) aradan çykandygy hakynda şahadatnamasynyň kepillendiriş tertibinde güwä geçilen nusgasyny;
  • mirasa bolan hukuk hakyndaky şahadatnamasyny.

Giňeşleýin maglumaty almak üçin Bize ýüz tutup bilersiňiz: