Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalary

23.09.2022

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş

guramasynyň Baş direktorynyň

2012-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda çykaran

44 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy

 

 

 

ÇAGALARY MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

KADALARY

 

I. Umumy düzgünler

 

1. Şu Kadalar Türkmenistanyň Raýat kodeksine, «Ätiýaçlandyryş hakynda» we «Çaganyň hukuklarynyň kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna, «Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş kommersiýa guramasyny üýtgetmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 1997-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda çykaran 3001 belgili karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy hakynda Düzgünnama we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy.

2. Şu Kadalaryň şertlerinde Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramalary (mundan beýläk - Ätiýaçlandyryjy) Türkmenistanda hemişe ýaşaýan çagalary, daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk çagalary içine almak bilen, olaryň ene-atalary (çagalary perzentlige alan adamlar) we çaganyň beýleki garyndaşlary, hossarlary ýa-da howandarlary bilen (mundan beýläk - Ätiýaçlandyrýan) çagalary meýletin ätiýaçlandyryş şertnamalaryny (mundan beýläk – ätiýaçlandyryş şertnamalary) baglaşýarlar. Şu Kadalaryň şertlerinde Ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş hakynda arza berlen gününde Ätiýaçlandyrylan adamyň ýaşy 13-den ýokary bolmaly däldir, onuň 16 ýaşa ýetmegi bilen ätiýaçlandyryş şertnamasynyň möhleti tamamlanýar.

3. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş şertnamasyna laýyklykda ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan mahaly döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasy boýunça oňa degişli bolan pul möçberlerine garamazdan, şertleşilen pul möçberini ýa-da onuň degişli bölegini Ätiýaçlandyrylan adama ýa-da Ätiýaçlandyrýana (Peýda alyja) tölemäge borçludyr.

4. Şu Kadalarda ulanylýan esasy düşünjeler:

Ätiýaçlandyrylan adam – ömri we saglygy bilen bagly bolan, şahsy bähbitleri, toplaýyş ätiýaçlandyryşynyň obýekti bolup durýan peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan çaga (ýaşy 16-dan geçmedik).

 

 

Ätiýaçlandyrýan – şu Kadalaryň 2 bölüminde görkezilen meýletin ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan we ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) töleýän şahsy tarap.

Peýda alyjy–ätiýaçlandyryş şertnamasynda ätiýaçlandyryş pul möçberini alyjy hökmünde görkezilen ýuridiki ýa-da şahsy tarap.

Ätiýaçlandyryş wekili–Ätiýaçlandyryjynyň adyndan we tabşyrygy boýunça öz işini amala aşyrýan we onuň bilen şertnamanyň esasynda hereket edýän ýuridiki ýa-da şahsy tarap.

Ätiýaçlandyryş şertnamasy- ätiýaçlandyryş şertnamasy Ätiýaçlandyryjy bilen Ätiýaçlandyrýanyň arasyndaky ylalaşykdyr, şoňa laýyklykda Ätiýaçlandyryjy şertnamada göz öňünde tutulan halaty gelen mahalynda Ätiýaçlandyrýana ýa-da şol borçnama başga bir adamyň bähbidine berjaý edilmäge degişli bolup,  ätiýaçlandyryş pul möçberini ýa-da ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini tölemegi, şertleşilen şertnamanyň çäklerindäki beýleki maddy kömegi bermegi, Ätiýaçlandyrýan bolsa bellenen möhletde ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) tölemegi  we şertnamanyň beýleki şertlerini ýerine ýetirmegi borç edinýär.

Ätiýaçlandyryş töwekgelçiligi– ähtimallyk we tötänlik alamatlaryna eýe bolan, ýüze çykan halatynda ätiýaçlandyryş geçirilýän, çak edilýän waka.

Ätiýaçlandyryş pul möçberi–ätiýaçlandyryş şertnamasy bilen bellenen pul möçberi bolup, mundan ugur alnyp ätiýaçlandyryş wznosynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) we ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (ätiýaçlandyryş öwezini doluş) tölegleriniň möçberi bellenilýär.

Ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy)–Ätiýaçlandyrýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasynda ýa-da ätiýaçlandyryş şahadatnamasynda-polisinde bellenen tertipde we möhletlerde Ätiýaçlandyryja tölemäge borçly bolan ätiýaçlandyryş üçin tölegidir.

Ätiýaçlandyryş halaty–ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça Ätiýaçlandyrýana, Ätiýaçlandyrylan adama ýa-da Peýda alyja ätiýaçlandyryş pul möçberini ýa-da öwezini doluş tölegini tölemek üçin esas bolup durýan ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän döwründe bolan ýa-da ýüze çykan waka ýa-da ýagdaý, şeýle hem betbagtçylykly hadysadyr.

Ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (ätiýaçlandyryş öwezini doluş) tölegi–ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan ýagdaýynda ätiýaçlandyryş şertnamasyna laýyklykda Ätiýaçlandyryjynyň ätiýaçlandyryş şertnamasynda bellenen ätiýaçlandyryş pul möçberiniň çäklerinde Ätiýaçlandyrýana, Ätiýaçlandyrylan adama ýa-da Peýda alyja tölemeli bolan pul möçberidir.

Betbagtçylykly hadysa – Ätiýaçlandyrylan adamyň islegine garamazdan ýüze çykan, häsiýeti, wagty we ýeri kesgitlenip bilinjek, Ätiýaçlandyrylan adamyň ten şikeslerini almagyna, organizminiň wezipeleriniň bozulmagyna ýa-da ölümine getiren dürli daşky faktorlaryň (fiziki, himiki, tehniki we ş.m.) belli bir pursatlyk duýdansyz täsiridir.

 

 

 

5. Ätiýaçlandyryş şertnamalary şu Kadalaryň talaplaryna laýyklykda baglaşylýar, ýöne taraplaryň ylalaşygy esasynda şertnamanyň käbir bölümlerinde, Türkmenistanyň kanunçylygyna we şu Kadalara çapraz gelmeýän başga şertler bolup biler.

 

II. Ätiýaçlandyryş obýekti

 

6. Ätiýaçlandyrylan adamyň ömri we saglygy bilen bagly bolan Ätiýaçlandyrýanyň şahsy bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.

 

 

 

 

 

 

 

III. Ätiýaçlandyryş halatlary

 

7. Ätiýaçlandyryş halatlary diýilip, şu aşakdakylar hasaplanýar:

ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanmagy;

ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän döwründe Ätiýaçlandyrylan adamyň aradan çykmagy.

Ätiýaçlandyrýan, Peýda alyjy ýa-da Ätiýaçlandyrylan adam ätiýaçlandyryş möhleti tamamlanan gününden soň üç ýylyň dowamynda degişli bolan ätiýaçlandyryş pul möçberini almaga hukugy bardyr.

8. Ätiýaçlandyrylan adamyň betbagtçylykly hadysanyň netijesinde alan aşakdakylary hem ätiýaçlandyryş halatlary bolup durýar:

şikes;

iýmit toksikoinfeksiýasyndan (salmonellezden, dizenteriýadan we ş.m.) başga, zäherli ösümliklerden, himiki maddalaryndan (önümçilik ýa-da durmuşy), ýaramaz hilli iýmit önümlerinden, dermanlardan ýiti zäherlenmegi, asfiksiýa (demikme), elektrik togy arkaly (atmosfera elektrigi bilen) zeper ýetmegi, ýylanyň, awuly mör-möjekleriň çakmagy, bürmek keseli, botulizm;

çakjagunduz ýa-da sanjymdan soňky ensefaliti (ensefalomiýelit), poliomiýelit, gematogen osteomiýeliti bilen kesellemek;

süňkleriň tötänleýin döwülmegi, çykmagy, dişleriň gaçmagy, ýanyklar, nädogry lukmançylyk çäreleriniň geçirilmegi netijesinde synalaryň ýarylmagy (ýaralanmagy) ýa-da olaryň aýrylmagy.

Ýokarda sanalan halatlar diňe olaryň ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän döwründe bolmagy we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň 2005-nji ýylyň 20-nji awgustynda çykaran №106 buýrugy bilen tassyklanan, saglygy goraýyş edarasynyň güwänamasy (195-nji görnüş) bilen tassyklanan halatynda ätiýaçlandyryş halatlary diýlip hasap edilýär.

9. Aşakdakylar bilen baglanşykly Ätiýaçlandyrylan adamyň alan şikesi (ölümi) ätiýaçlandyryş halatlaryna degişli däldir:

a) derňew edaralary ýa-da kazyýet tarapyndan onuň hereketlerinde bilkastlaýyn jenaýat alamatlarynyň bardygy anyklansa;

 

 

 

 

b) spirtli içgilerden, toksiki ýa-da neşe serişdelerinden serhoş ýagdaýynda;

ç) ätiýaçlandyryş şertnamasy güýje gireninden soň alty aý geçmänkä Ätiýaçlandyrylan adam doga ýa-da agyr hroniki keselinden (gan, onkologiki we ş.m.) aradan çyksa;

d) öz janyna kast etse (öz janyna kast etjek bolsa), Ätiýaçlandyrylan adamyň bu ýagdaýa üçünji taraplaryň bilkastlaýyn hereketleriniň netijesinde ýetirilen halatlary muňa girmeýär.

Ýokardaky sebäpler boýunça Ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemekden boýun gaçyrylan ýagdaýynda, oňa ätiýaçlandyryş halatynyň bolan döwrüne çenli tölän ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) gaýtarylyp berilýär.

 

IV. Ätiýaçlandyryş pul möçberi

 

10. Ätiýaçlandyryş pul möcberi Ätiýaçlandyrýanyň we Ätiýaçlandyryjynyň arasyndaky ylalaşyk boýunça bellenilýär.

 

V. Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagyň

we ýatyrmagyň tertibi

 

11. Ätiýaçlandyryş şertnamasy Ätiýaçlandyrýan tarapyndan gol çekilen bellenen görnüşdäki ýazmaça arzasynyň esasynda baglaşylýar (1 goşundy). Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň baglaşylandygyny tassyklamak üçin Ätiýaçlandyryjy Ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny-polisini gowşurýar (№2 goşundy).

Her bir baglaşylan ätiýaçlandyryş şertnamasyna çagalaryň meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça atly hasaplary bellige almagyň №1-ah görnüşli žurnal boýunça atly hasabyň belgisi berilýär (3 goşundy), bu belgi ätiýaçlandyryş hakyndaky arzada we ätiýaçlandyryş şahadatnamasynda-polisde görkezilýär.

Ätiýaçlandyryş şertnamalarynyň hasaby çagalaryň meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça şertnamalaryň sanyny, ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) we ätiýaçlandyryş pul möçberini bellige almagyň №2 görnüşli žurnalynda hasaby ýöredilýär (4 goşundy).

12. Ätiýaçlandyryş şertnamalary şular bilen baglaşylmaýar:

I we II topar maýyplar bilen;

durnukly nerw we psihiki bozulmalar sebäpli psihonewrologiýa dispanserinde hasapda duranlar bilen.

Eger ätiýaçlandyryş şertnamasynyň şeýle adamlar bilen baglaşylandygy anyklanylsa, onda şeýle şertnama baglaşylan gününden başlap hakyky däl diýlip ykrar edilýär we Ätiýaçlandyrýana tölän ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) gaýtarylyp berilýär.

 

 

 

 

13. Ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan güni sagat 24-de güýje girip, ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan möhletiň soňky güni sagat 24-de tamamlanýar.

14. Ätiýaçlandyryş şertnamasy aşakdaky ýagdaýlarda ýatyrylýar:

ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhleti tamamlananda;

Ätiýaçlandyrýan (Ätiýaçlandyrylan adam) Türkmenistanyň çäklerinden daşyna hemişelik ýaşamaga giden halatynda;

Ätiýaçlandyryjy Ätiýaçlandyrýanyň (Peýda alyjynyň), Ätiýaçlandyrylan adamyň öňünde şertnama boýunça borçlaryny doly möçberde ýerine ýetirende.

15. Nobatdaky ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) yzygider üç aýyň dowamynda tölenmedik halatynda dördünji aýyň birinden ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereketi ýatyrylýar. Emma, eger Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) ýatymlaýyn bejerişde bolandygy sebäpli tölemedik bolsa, ätiýaçlandyryş şertnamasy güýjüni hassahanadan işe çykan gününden soň, ambulator bejerişe geçirilenden ýa-da maýyplyga geçirilen gününden soň 30 gün geçýänçä öz güýjüni saklaýar. Eger Ätiýaçlandyrýan bu möhlet tamamlananda wagty geçen ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) we şol aý üçin ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) bir gezekde tölemese, ätiýaçlandyryş şertnamasy ýatyrylýar.

16. Ätiýaçlandyrýanyň ýazmaça arza (№5 goşundy) bermek bilen ätiýaçlandyryş şertnamasyny möhletinden öň ýatyrmaga hukugy bar. Bu arza berlenden soň ätiýaçlandyryş şertnamasy soňky ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) tölenen aýdan soň gelýän aýyň birinden ýatyrylýar.

Möhletinden öň ýatyrylan ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça Ätiýaçlandyrýanyň (Peýda alyjynyň) işi alyp barmaklygyň çykdajylaryny aýyrmak bilen, tölän ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) almaga hukugy bardyr.

 

VI. Ätiýaçlandyryş möhleti. Ätiýaçlandyryş wznosynyň

(ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberini kesgitlemek

we ony tölemegiň tertibi

 

17. Ätiýaçlandyryş möhleti 16 ýaş bilen Ätiýaçlandyrylan adamyň ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan günündäki ýaşynyň arasyndaky tapawut hökmünde kesgitlenilýär. Munda, eger ätiýaçlandyryş şertnamasynyň baglaşylan gününe Ätiýaçlandyrylan adamyň nobatdaky ýaşyndan 6 aýdan köp wagt geçen bolsa ýaşy doly ýaşa tegelenýär.

18. Ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) ätiýaçlandyryş möhletine, Ätiýaçlandyrylan adamyň ýaşyna we ätiýaçlandyryş pul möçberine laýyklykda bellenilýär (6 goşundy).

 

 

 

 

Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş möhletiniň tutuş dowamynda her aýda ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) tölemäge borçludyr. Ol şeýle hem, ätiýaçlandyryşyň tutuş möhleti üçin bir gezekde ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) töläp biler.

19. Ätiýaçlandyrýan (ýa-da onuň tabşyrmagy boýunça islendik bir tarap) ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) aşakdakylar ýaly töläp biler:

nagt däl hasaplaşyk arkaly - kärhananyň, edaranyň, guramanyň hasaphanasynyň üsti bilen;

nagt pul serişdesi bilen – Ätiýaçlandyryja (gönüden-göni pulhanasyna ýa-da ätiýaçlandyryş wekiline), bular hem şu Kadalarynyň 22-nji bölümde görkezilen bellenen görnüşdäki töleg hatyny bermäge borçludyrlar.

20. Ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) nagt däl hasaplaşyk arkaly geçirmek üçin Ätiýaçlandyryjy (ätiýaçlandyryş wekili) her aýda kärhanalaryň işgärleriň iki nusgada sanawyny düzýär (№7 goşundy) we ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) geçirmegi üçin Ätiýaçlandyrýanyň işleýän kärhanasynyň hasaphanasyna berýär.

Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan Ätiýaçlandyryjy (ätiýaçlandyryş wekili) çagalary meýletin ätiýaçlandyryş boýunça tölenen ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) hasabyny №3 görnüşli žurnaly (№8 goşundy) ýöretmäge we ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) öz wagtynda we doly tölenmegine gözegçilik etmäge borçlydyr.

Atly hasapda birinji ýa-da soňky ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenen senesi we belgisi boýunça töleg tabşyrygynyň senesi görkezilýär.

Ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça Ätiýaçlandyryjy tarapyndan ätiýaçlandyryş wznoslaryň (ätiýaçlandyryş baýraklaryň) wagtynda tölenilmegine gözegçilik amala aşyrylmalydyr.

21. Ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) nagt pulda Ätiýaçlandyryja tölenilse, Ätiýaçlandyrýan soňky üç ýyl üçin töleg hatlaryny saklamaga we Ätiýaçlandyryjynyň talaby boýunça görkezmäge borçlydyr.

22. Bir gezeklik ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) bellenen görnüşdäki töleg haty (9 goşundy) boýunça Ätiýaçlandyryja diňe nagt pulda tölenilýär.

Eger, ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) Ätiýaçlandyrýanyň ýerine üçünji tarap töleýän bolsa, şunda ol ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça hiç hili hukuga eýe bolup bilmeýär.

Ätiýaçlandyrýanyň razylygy bilen ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) bir ýa-da birnäçe aý üçin öňünden tölenilip bilner.

23. Eger, ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän döwründe haýsydyr bir aý üçin ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenilmändigi anyklanylsa, onda olar ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda ätiýaçlandyryş pul möçberinden tutulyp alnyp galynýar.

 

Şeýle ýagdaýlarda, eger ätiýaçlandyryş wznoslar (ätiýaçlandyryş baýraklar) degişli möçberinden az möçberde tölenen bolsa, ätiýaçlandyryş pul möçberi tölenende ätiýaçlandyryşyň tutuş möhleti üçin doly tölenilmedik ätiýaçlandyryş wznoslaryň (ätiýaçlandyryş baýraklaryň) hemmesi tutulyp alynýar, ätiýaçlandyryş wznoslar (ätiýaçlandyryş baýraklar) tölemeli möçberinden köp tölenen bolsa, olar ätiýaçlandyryş pul möçberi tölenende gaýtarylyp berilmäge degişlidir.

 

VII. Möhletinden öň ýatyrylan ätiýaçlandyryş

şertnamasyny gaýtadan dikeltmek

 

24. Ätiýaçlandyrýanyň üç ýylyň dowamynda, ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) tölenen soňky aýdan soň gelýän aýyň birinden başlap, eger ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberiniň tölegleri doly amala aşyrylmadyk bolsa we onuň baglaşylan möhleti tamamlanmadyk bolsa, möhletinden öň ýatyrylan ätiýaçlandyryş şertnamasyny dikeltmäge hukugy bardyr. Munuň üçin oňa möhleti geçirilen ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýrakaryny) we şu aý üçin ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýrakaryny) atly hasap bolan Ätiýaçlandyryja bir gezekde tölemegi ýeterlikdir.

25. Gaýtadan dikeldilen ätiýaçlandyryş şertnamasy şu Kadalaryň 24 bölüminde görkezilen möhleti geçirilen ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) bir wagtda tölenen gününden güýje girýär.

 

VIII. Ätiýaçlandyrýany başga adam

bilen çalşyrmak

 

26. Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş şertnamasyndan gelip çykýan öz hukuklaryny we borçlaryny şu Kadalaryň 2-nji bölüminde görkezilen islendik adama geçirip bilýär. Bu Ätiýaçlandyrýan hem-de öz üstüne onuň hukuklaryny we borçlaryny alýan adam tarapyndan gol çekilen, bellenen görnüşdäki arzany ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) töleýän Ätiýaçlandyryjysyna bermek arkaly amala aşyrylýar.

Eger nähilidir bir sebäpler boýunça Ätiýaçlandyrýan Ätiýaçlandyryjynyň ýanyna gelip bilmese, onda onuň ätiýaçlandyryş şertnamasyndan gelip çykýan hukuklaryny we borçlaryny geçirmek hakyndaky arzadaky goly kepillendiriş edarasynda kepillendirilmelidir.

27. Ätiýaçlandyrýan aradan çykanda ýa-da kazyýet tarapyndan ony nam-nyşansyz giden ýa bolmasa ölen  diýlip ykrar edilen ýagdaýynda, şeýle hem onuň ýoklugy sebäpli ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça hukuklarynyň we borçlarynyň ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda şu Kadalaryň 2-nji bölüminde görkezilen adamlaryň islendigi Ätiýaçlandyrýanyň borçlaryny öz üstüne alyp biler. Munda, Ätiýaçlandyrýanyň borçlaryny öz üstüne alan adama, ätiýaçlandyryş şertnamasy möhletinden öň ýatyrylsa, ätiýaçlandyryş pul möçberi diňe bu adamyň şu ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça tölän ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) tölenilýär. Ätiýaçlandyrylan adama bu hili ýagdaýda birinji Ätiýaçlandyrýan tarapyndan tölenen ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) işi alyp barmakdaky çykdajylaryny aýyrmak bilen tölenilýär (uzak möhletli ätiýaçlandyryş görnüşi boýunça işi alyp barmakdaky çykdajylary, her ýylda goruna tutumlaryň kadalarynda bellenenlere laýyklykda ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluşy) tölenen gününde kesgitlenýär).

28. Ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hemme möhleti üçin ätiýaçlandyryş wznoslar (ätiýaçlandyryş baýraklar) doly tölenen ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça Ätiýaçlandyrýan aradan çyksa, kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden ýa-da ölen diýlip yglan edilse, Ätiýaçlandyrýan çalşyrylmaýar.

29. Şu Kadalaryň 26-njy we 27-nji bölümlerinde göz öňünde tutulan ýagdaýlarda Ätiýaçlandyrýan çalşyrylsa, ätiýaçlandyryş şahadatnamasynda-polisinde degişli bellik edilýär.

 

IX. Ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň – polisiniň öwezligini bermek

 

30. Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy-polisi ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletinde ýitirilse, Ätiýaçlandyrýanyň arzasy boýunça onuň öwezliginiň berilmegi boýunça çykdajylary tölemek borjy bilen onuň öwezligi berilýär. Munda soňky ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) tölenen Ätiýaçlandyryja öwezligi almak hakyndaky ýazmaça arza berilmelidir.

Öwezligi berlenden soň ýitirilen ätiýaçlandyryş şahadatnamasy-polisi boýunça hiç hili tölegler tölenilmeýär.

31. Ätiýaçlandyrýan aradan çykan ýagdaýynda ätiýaçlandyryş şertnamasyndan ýüze çykýan ähli meseleler Ätiýaçlandyryjyda bolan ätiýaçlandyryş işi esasynda çözülýär.

 

X. Ätiýaçlandyrýanyň ýaşaýan ýa-da işleýän ýerini

üýtgetmegi

 

32. Ätiýaçlandyrýan ýaşaýan ýa-da (işleýän) ýerini Türkmenistanyň çäklerinde üýtgeden ýagdaýynda ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) tölemegini dowam etdirmek üçin täze ýaşaýan (işleýän) ýeri boýunça Ätiýaçlandyryja öňki ätiýaçlandyryş wznosyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) tölän Ätiýaçlandyryjysyndan goýum hasabyny almagyny haýyş edip, ýazmaça arza bermeli (10 goşundy) we ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny-polisini, soňky ätiýaçlandyryş wznosyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) töländigi hakyndaky töleg hatyny bermelidir, eger ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) nagt pulda tölenen bolsa.

Ätiýaçlandyrýanyň täze ýaşaýan (işleýän) ýeri boýunça Ätiýaçlandyryjy onuň öňki ýaşaýan (işleýän) ýerine atly hasabyny ibermekleri üçin haýyşnama iberýär (11 goşundy).

Atly hasaby soramak boýunça gelen arzalar çagalary meýletin ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça soralan we alnan işleri bellige almagyň №4 görnüşli žurnalda bellige alynýar (12 goşundy).

 

33. Ätiýaçlandyryjy atly hasaby alandan soň üç günüň içinde ony alandygy hakynda Ätiýaçlandyryja tassyknama (13 goşundy) ibermäge borçlydyr, ol alan atly hasabyna (№1-ah görnüşi) täze belgi bermeli we çagalary meýletin ätiýaçlandyryş boýunça iberlen işleri bellige almagyň №5 görnüşli žurnalda (14 goşundy) bellige almalydyr.

 

XI. Ätiýaçlandyrýan we Ätiýaçlandyrylan adam aradan çykan ýagdaýynda ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş

baýraklaryny) gaýtaryp bermek

 

34. Eger Ätiýaçlandyrýan aradan çykandan soň şu Kadalaryň 2-nji bölüminde görkezilen hiç bir adam onuň borçlaryny öz üstüne almasa, onda  Peýda alyjynyň ýa bolmasa Ätiýaçlandyrylan adamyň ene-atasynyň ýa-da howandarynyň arzasy esasynda Ätiýaçlandyryjy tölenen ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) işi alyp barmakdaky çykdajylaryny aýyrmak bilen (uzak möhletli ätiýaçlandyryş görnüşi boýunça işi alyp barmakdaky çykdajylary, her ýylda goruna tutumlaryň kadalarynda bellenenlere laýyklykda ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluşy) tölenen gününde kesgitlenýär) bankdaky Ätiýaçlandyrylan adamynyň adyna bolan goýum hasabyna geçirilýär we şol bir wagtda hem bu hakda hossarlyk we howandarlyk edaralaryna habar berilýär. Eger Ätiýaçlandyrýanyň aradan çykmagyndan soň Ätiýaçlandyrylan adam hem aradan çyksa, onda Ätiýaçlandyrylan adamyň adyna geçirilen ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) işi alyp barmakdaky çykdajylary hasaba almak bilen(uzak möhletli ätiýaçlandyryş görnüşi boýunça işi alyp barmakdaky çykdajylary, her ýylda goruna tutumlaryň kadalarynda bellenenlere laýyklykda ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluşy) tölenen gününde kesgitlenýär) Peýda alyja gaýtarylyp berilýär.

 

XII. Ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşy)

tölemegiň tertibi

 

35. Ätiýaçlandyryş halatynyň bolandygy hakynda Ätiýaçlandyrýan Ätiýaçlandyryjyny haýal etmän, ýöne 3 iş gününden gijä galman habardar etmäge borçlydyr.

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberleri (ätiýaçlandyryş öwezini doluşlary) tölemek baradaky arzalar çagalaryň meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberlerini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşlaryny) tölemek baradaky arzalary bellige almagyň №6 görnüşli žurnalda bellige alynýar (15 goşundy).

36. Ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (ätiýaçlandyryş öwezini doluşyň) tölegini, almak üçin talap soňky ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) tölenen Ätiýaçlandyryja bildirilýär. Munda aşakdaky resminamalar berilmelidir:

ätiýaçlandyryş möhleti tamamlanmagy bilen baglanşykly bolanda – Ätiýaçlandyrýandan ýazmaça görnüşdäki arza, ätiýaçlandyryş şahadatnamasy – polisi, soňky ätiýaçlandyryş wznosyň (ätiýaçlandyryş baýragyň) tölenendigi hakynda töleg haty, eger ol nagt pul serişdesinde tölenen bolsa;

şu Kadalaryň 8-nji bölümde göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş halaty bilen baglanşykly bolanda – Ätiýaçlandyrýandan bellenen görnüşdäki arza (№16 goşundy), ätiýaçlandyryş şahadatnamasy–polisi, soňky ätiýaçlandyryş wznosyň (ätiýaçlandyryş baýragyň) tölenendigi hakynda töleg haty, eger ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, bejeriş-sagaldyş edaranyň №195 görnüşli delilhaty (№17 goşundy);

Ätiýaçlandyrylan adam aradan çykan halatynda – Ätiýaçlandyrýandan bellenen görnüşdäki arza (№16 goşundy), ätiýaçlandyryş şahadatnamasy–polisi, soňky ätiýaçlandyryş wznosyň (ätiýaçlandyryş baýragyň) tölenendigi hakynda töleg haty, eger ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, Ätiýaçlandyrylan adamyň ölendigi hakynda ölüm şahadatnamasynyň kepillendiriş edarasynda bellenen tertipde tassyklanan nusgasy;

Ätiýaçlandyrýan aradan çykan halatynda – Peýda alyjydan ýa bolmasa Ätiýaçlandyrylan adamynyň ene-atasyndan ýa-da hossaryndan, howandaryndan arza, ätiýaçlandyryş şahadatnamasy–polisi, soňky ätiýaçlandyryş wznosyň (ätiýaçlandyryş baýragyň) tölenendigi hakynda töleg haty, eger ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, Ätiýaçlandyrýanyň ölendigi hakynda ölüm şahadatnamasynyň kepellendiriş edarasynda bellenen tertipde tassyklanan nusgasy;

şertnama wagtyndan öň ýatyrylan halatynda - Ätiýaçlandyrýandan ýazmaça görnüşdäki arza, ätiýaçlandyryş şahadatnamasy–polisi, soňky ätiýaçlandyryş wznosyň (ätiýaçlandyryş baýragyň) tölenendigi hakynda töleg haty, eger ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) nagt pul serişdesinde tölenen bolsa;

Ätiýaçlandyrýan we Ätiýaçlandyrylan adam aradan çykan halatynda – Peýda alyjydan ýazmaça görnüşdäki arza (Peýda alyjy şertnamada ýok halatynda, Ätiýaçlandyrýanyň ýa bolmasa Ätiýaçlandyrylan adamynyň mirasdüşerlerinden), ätiýaçlandyryş şahadatnamasy– polisi, soňky ätiýaçlandyryş wznosyň (ätiýaçlandyryş baýragyň) tölenendigi hakynda töleg haty, eger ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) nagt pul seridesinde tölenen bolsa, Ätiýaçlandyrýanyň we Ätiýaçlandyrylan adamynyň ölendigi hakynda ölüm şahadatnamasynyň kepillendiriş edarasynda bellenen tertipde tassyklanan nusgasy;

Ätiýaçlandyrýan, Ätiýaçlandyrylan adam we Peýda alyjy ölen halatynda – Ätiýaçlandyrýanyň mirasdüşerlerinden ýazmaça görnüşdäki arza, (olar ýok halatynda, Ätiýaçlandyrylan adamynyň mirasdüşerlerinden, olar ýok halatynda, Peýda alyjynyň mirasdüşerlerinden) ätiýaçlandyryş şahadatnamasy–polisi, soňky ätiýaçlandyryş wznosyň (ätiýaçlandyryş baýragyň) tölenendigi hakynda töleg haty, eger ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, Ätiýaçlandyrýanyň, Ätiýaçlandyrylan adamynyň we Peýda alyjynyň ölendigi hakynda ölüm şahadatnamasynyň kepillendiriş edarasynda bellenen tertipde tassyklanan nusgasy, mirasa hukugy barada şahadatnamasy;

 

 

37. Zerur bolan halatynda derňew ýa-da kazyýet edaralarynyň resminamalaryny degişli edaralardan Ätiýaçlandyryjy alýar.

38. Kazyýet tarapyndan Ätiýaçlandyrylan adam ölen diýlip yglan edilen halatynda, tölenen ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) kazyýetiň çözgüdinde görkezilen ölen ýa-da nam-nyşansyz giden güni ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletine düşen şertinde tölenilýär. Ätiýaçlandyrylan adam kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen ýagdaýynda, ätiýaçlandyryş pul möçberiniň tölegi Ätiýaçlandyrýana onuň ýazmaça arzasy esasynda ätiýaçlandyryş halatynyň bolan döwrüne tölenen ätiýaçlandyryş wznoslaryň (ätiýaçlandyryş baýraklaryň) möçberinde tölenilýär.

39. Ätiýaçlandyryş pul möçberi Ätiýaçlandyrýana, Ätiýaçlandyrylan adama, ýa-da Peýda alyja tölenilýär.

Eger Ätiýaçlandyrýan aradan çykandan soň, Ätiýaçlandyrylan adam hem aradan çyksa we bu adam degişli bolan ätiýaçlandyryş pul möçberini alyp ýetişmedik bolsa, onda bu ätiýaçlandyryş pul möçberi Peýda alyja tölenilýär.

40. Ätiýaçlandyryja hemme resminamalar berlenden soň ätiýaçlandyryş pul möçberini 15 iş günüň içinde töleg geçirýär.

41. Ätiýaçlandyryş pul möçberi alyjynyň bankdaky adyndaky goýumyna geçirmek arkaly, alyjynyň hasabyna poçtaň üsti bilen geçirmek arkaly ýa-da Ätiýaçlandyryjynyň pulhanasyndan nagt pul serişdesinde tölemek arkaly amala aşyrylýar.

 

XIII. Ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (ätiýaçlandyryş

öwezini doluşynyň) tölegleriniň möçberleri

 

42. Şu Kadalaryň 7-nji bölüminde göz öňünde tutulan Ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda Ätiýaçlandyrýanyň arzasy boýunça  ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş pul möçberi Ätiýaçlandyrýanyň özüne we şeýlede Ätiýaçlandyrylan adama tölenilýär.

Ätiýaçlandyrylan adam şu Kadalaryň 7-nji bölüminde göz öňünde tutulanlardan ölen halatynda onuň arzasy boýunça hiç hili tutup galmazdan hemme tölenen ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) Ätiýaçlandyrýana gaýtarylyp berilýär

43.Şu Kadalaryň 8-nji bölüminde göz öňünde tutulan (üçünji bendini aýyrmak bilen) ätiýaçlandyryş halatlary bilen baglanyşykly tölenilmeli ätiýaçlandyryş pul möçberleri (ätiýaçlandyryş öwezini doluşlary) ätiýaçlandyryş pul möçberiniň göterimlerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň 1992-nji ýylyň 24-nji dekabrynda çykaran 1070-nji karary bilen tassyklanylan, Howa, demir ýol, deňiz, içerki suw we awtomobil transportynyň ýolagçylarynyň hökmany döwlet strahowaniýesi boýunça öwezini doluş puluny tölemek üçin şikesiň agyrlygynyň derejesini kesgitlemegiň Kadalaryna laýyklykda we saglygy goraýyş edarasynyň №195 görnüşli delilhaty esasynda amala aşyrylýar. Şu Kadalaryň 8-nji bölüminiň üçünji bendinde göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş halatlary ýokardaky görkezilen Kadalaryň strahowaniýe  wakalary  bilen  baglanyşyklylykda  tölemäge  degişli  öwezini  doluş

pulunyň möçberleriniň Tablisasynyň 108-nji maddasyna laýyklykda we saglygy goraýyş edarasynyň №195 görnüşli delilhaty esasynda kesgitlenilýär.

44. Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän döwründe bolan bir ýa-da birnäçe ätiýaçlandyryş halatlary boýunça tölenýän ätiýaçlandyryş pul möçberleriniň (ätiýaçlandyryş öwezini doluşlarynyň) umumy pul möçberi ätiýaçlandyryş pul möçberinden ýokary bolup bilmeýär.

 

45. Ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda ätiýaçlandyryş pul möçberinden ätiýaçlandyryş halaty netijesinde öňki tölenen ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleginiň möçberi tutulyp galynýar.

 

XIV. Taraplaryň hukuklary we borçlary

 

46. Ätiýaçlandyryjynyň şulara hukugy bar:

Ätiýaçlandyrýan tarapyndan berlen maglumatlary barlamaga, şeýle hem Ätiýaçlandyrýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasynyň talaplaryny we şertlerini ýerine ýetirişine gözegçilik etmäge;

ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşyny) tölemekde şübhe dörese, degişli edaralardan şübhe döredýän sebäpleri tassyklaýan ýa-da puja çykarýan maglumatlary alýança, onuň tölegini yza süýşürmäge.

47. Ätiýaçlandyryjy şulara borçly:

Ätiýaçlandyrýany ätiýaçlandyryş şertleri bilen tanyşdyrmaga;

Ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny - polisini gowşurmaga;

ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykanda ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşyny) ätiýaçlandyryş şertnamasynda bellenilen tertipde we möhletlerde tölemäge;

öz hünär işi netijesinde Ätiýaçlandyrýan (Ätiýaçlandyrylan adam) hakyndaky alan maglumatlaryny aýan etmezlige.

48. Ätiýaçlandyrýanyň şulara hukugy bar:

ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereketini wagtyndan öň ýatyrmaga;

Ätiýaçlandyryjydan şu Kadalaryň düşündirilmegini talap etmäge.

49. Ätiýaçlandyrýan şulara borçly:

ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) wagtynda tölemäge;

ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan mahaly ýüze çykan ýagdaýlar barada Ätiýaçlandyryjyny haýal etmän, ýöne 3 iş gününden gijä galman, habardar etmäge.

50. Ätiýaçlandyrýanyň we Ätiýaçlandyryjynyň ylalaşygy boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasynyň şertleri bilen Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna we şu Kadalara çapraz gelmeýän taraplaryň başga hukuklary we borçlary göz öňünde tutulyp bilner.

 

XV. Ynanç haty

 

51. Ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşyny) almak üçin, şol sanda ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda hem Ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşyny) almaga hukugy bolan adam islendik adama ynanç hatyny berip biler. Ätiýaçlandyrýanyň ýa-da ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşyny) almaga hukugy bolan adamyň ynanç hatyndaky goly kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanylmalydyr.

 

XVI. Jedelleri çözmekligiň tertibi

 

52. Ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ýüze çykýan ähli jedeller Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda kazyýet tarapyndan çözülýär.

 

 

 


 

 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№1 goşundy

 

 

ÖWEZINI DOLMANYŇ HASAPLAMASY

 

1. Ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanmagy sebäpli ätiýaçlandyryş pul möçberi ______________________________________________________________ manat

2. Ätiýaçlandyrylanyň aradan çykmagy sebäpli ätiýaçlandyryş pul möçberi _________________________________________________________________ manat

3. Satyn alyş pul möçberi ____________________________________________ manat

4. ______________ artykmaç alnan ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary)

(aýlar üçin)

____________________________________________________ manat

5. __________________ kem alnan ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary)

(aýlar üçin)

_____________________________________________________________ manat

 

TÖLEMÄGE DEGIŞLI _________________________________________ manat

 

Döwlet ätiýaçlandyryş

guramasynyň direktory                       _______________________

 

Baş hasapçy                                           _______________________

__________________________________________________________________

HASAPHANANYŇ BELLIGI

Çek №______ 201__ ý.«____» ______________ berildi.

Ýazylan __________________________________________________

Berilen ___________________________________________________

_________________________________________________________

(pasport görkezmeli kim tarapyndan, haçan berlen)

№_____  ___________ tapgyrly pasport görkezildi.

Baş hasapçy________________

_________________________________________________________

BELLIKLER  ÜÇIN ________________________________________

_________________________________________________________

 

________________________________________

             (arzany kabul eden ätiýaçlandyryş wekiliniň familiýasy)                               Atly hasap №_______

________________________________________________

(welaýat, şäher, etrap)                                                 Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy

      Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna                                    pоlisi №____________

 

ÇAGALARY MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞY BOÝUNÇA

ARZA

_____________________________________________________________________ işleýän

(edaranyň ady, telefony)

Ätiýaçlandyrýan _____________________________________________________________

(F. A. A.a.)

___________________________________________________________________________

(öý salgysy, telefony we pasport maglumaty)

__________ ýyl möhlet bilen, _________________________________________ manat

ätiýaçlandyryş pul möçberinde, her aýda _________________________ manat ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) ätiýaçlandyryş döwrüniň içinde tölemek bilen, çagalaryň meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça şertnama baglaşmagy haýyş edýär. Ýaşy ____

Äiýaçlandyryş döwri 201_ý. «____»____________  dan 201_ý. «____» ____________ çenli.

Ätiýaçlandyrylan ____________________________________________________________

(F. A. A.a.)

Peýda alyjy _________________________________________________________________________________

(F. A. A.a.we  pasport maglumaty)

1. Siz maýypmy? ________________ (hawa, ýok)    Haýsy topar ______________________

2. Bejeriş edaralaryna bir ýylyň dowamynda haýsy kesel sebäpli ýuz tutdyňyz?

___________________________________________________________________________

(keseliň ady, haýsy ýylda, nirede bejertdiňiz)

Ätiýaçlandyryş wznoslaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) ______________________ tölärin

 (görkezmeli  nagt däl hasaplaşyk esasynda, nagt pul bilen)

Birinji ätiýaçlandyryş wznosyny ( ätiýaçlandyryş baýragyny) 201__ ý. “___”____________ tölemäge borçlanýaryn

201_nji ý.“_____”  ______________                    __________________________

  (Ätiýaçlandyrýanyň goly)

Ätiýaçlandyryş arzasynyň dogry resmileşdirilendigini we ätiýaçlandyryş wznosynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberiniň dogrulygyny barladym 201_ ý.“____”____________

 

Ätiýaçlandyryjy __________________________________

                              (goly, F. A. A.a.)

 

 

Arka tarapy   Atly hasap №______

Ätiýaçlandyryş

wznosy (baýragy)

tölenen aý

Töleg

tabşyry-gyň, töleg hatynyň №

Ätiýaçlan-dyryş wznosyň (baýragyň)

alnan

 wagty

Ätiýaçlan-dyryş wznosyň (baýragyň) möçberi

(manat)

Ätiýaçlandyryş

wznosy (baýragy)

tölenen aý

Töleg

tabşyrygy-

nyň, töleg hatynyň №

Ätiýaçlan-dyryş wznosyň (baýragyň)

alnan

 wagty

Ätiýaçlan-dyryş wznosyň (baýragyň) möçberi

(manat)

Ätiýaçlandyryş

wznosy (baýragy)

tölenen aý

Töleg

tabşyrygy-

nyň, töleg hatynyň №

Ätiýaçlan-dyryş wznosyň (baýragyň)

alnan

wagty

Ätiýaçlan-dyryş wznosyň (baýragyň) möçberi

(manat)

201__ ýyl

201__ ýyl

201__ ýyl

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Dekabr

 

 

Dekabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Jemi şertnama boýunça töleneni _______________ manat

Hasapçy _______________________

Jemi şertnama boýunça töleneni _____________ manat

Hasapçy ____________________

Jemi şertnama boýunça töleneni______________manat

Hasapçy ___________________

201__ ýyl

201_ ýyl

201__ ýyl

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Jemi şertnama boýunça töleneni _______________ manat

Hasapçy __________________

Jemi şertnama boýunça töleneni _____________ manat

Hasapçy ___________________

Jemi şertnama boýunça töleneni _____________ manat

Hasapçy ________________________

________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktory  _____________                                           Baş hasapçy ______________

(welaýat, şäher, etrap)                                                                         (goly)                                           (goly)

М.Ý.

 

 

 

 


 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№2 goşundy

№___ görnüş

 

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÄTIÝAÇLANDYRYŞ GURAMASY

ÇAGALARY MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞ BOÝUNÇA

ÄTIÝAÇLANDYRYŞ ŞAHADATNAMASY – POLISI №_____  Tapgyry ÇÄ

 

ÄTIÝAÇLANDYRYJY ______________________________________________________________

(welaýat, şäher, etrap)

Salgysy/telefony __________________________________________________________________

Bank maglumatlary ______________________________________________________________

 

ÄTIÝAÇLANDYRÝAN ______________________________________________________________
(F.,A.,A.a.)

Salgysy/telefony __________________________________________________________________
Işleýän ýeri _____________________________________________________________________

 

Ätiýaçlandyrylan adam ___________________________________________________________

(F.,A.,A.a.)

Salgysy/telefony __________________________________________________________________
Peýda alyjy _____________________________________________________________________

(F.,A., A.a.)

Salgysy/telefony __________________________________________________________________
Ätiýaçlandyryş obýekti:       Ätiýaçlandyrylan adamyň ömri we saglygy

Ätiýaçlandyryş pul möçberi __________________________________________________ manat

(sanda we ýazmaça)

Umumy ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlandyryş baýragy) _________________________ manat

                                                                                      (sanda we ýazmaça)

 

Ätiýaçlandyryş wznosyny (ätiýaçlandyryş baýragy) tölemegiň tertibi _____________________

Ätiýaçlandyryş möhleti __________________ ýyl

Ätiýaçlandyryş şertnamasy 201__ ýylyň «_____»___________________ dan (den)

201__ ýylyň «_____»___________________ çenli hereket edýär.

 

Beýleki şertler ___________________________________________________________________


______________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy                __________________________ (welaýat, şäher, etrap)                                                                                    (Ätiýaçlandyryjynyň goly)

            

 

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy-polisi 201_ý. «___» _____________ berildi

M.Ý.                                                                                                                                          Atly hasap №___________

 

   Ätiýaçlandyryş Kadalary we şertleri bilen tanyşdym                       __________________________
(Ätiýaçlandyrýanyň goly)

 

Bellik: Ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan ýagdaýynda Ätiýaçlandyrýan haýal etmän, ýöne 3 iş gününden gijä galman Ätiýaçlandyryja habar bermelidir. Ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (öwezini dolmasynyň) tölegi ähli resminamalar alnandan soň 15 iş günüň içinde amala aşyrylýar.

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№3 goşundy

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş boýunça atly hasaplary bellige almagyň №1-ah görnüşli

Ž U R N A L Y

 

T./b.

Atly

hasabyň №

Atly hasabyň

bellige

 alnan senesi

Ätiýaçlandyryş

şahadatnamasy-

nyň-polisiň №

Ätiýaçlandyrýanyň

F.A.A.a.

Ätiýaçlandyrylan adamyň

F.A.A.a.

Peýda alyjynyň

F.A.A.a.

Ätiýaçlandyryş

wekiliniň

F.A.A.a.

Bellikler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№4 goşundy

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş boýunça şertnamalaryň sanyny, ätiýaçlandyryş wznoslary

(ätiýaçlandyryş baýraklary) we ätiýaçlandyryş pul möçberlerini bellige almagyň

№2 görnüşli ŽURNALY

 

Ätiýaçlandyryş guramasy ______________________________

Ätiýaçlandyryş wekili ______________________________

(F.A.A.a.)

T.b.

Atly hasap-laryň №

 

Baglaşyldy

Alyndy

Geçirildi

Möhletden öň ýatyryldy

Ätiýaçlandyryş döwrüniň tamamlanmagy, ölüm sebäpli tamamlanan şertnamalar

Beýleki äti-ýaçlandyryş guramalaryn-dan

Şu ätiýaçlandyryş guramasynyň beýleki wekil-lerinden

Beýleki ätiýaç-landyryş gura-malaryna

Şu ätiýaçlandy-ryş guramasynyň beýleki we-killerine

Satyn almak hukugy bolmazdan

Satyn almak hukugy bilen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Şertnamalaryň sany

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№5 goşundy

 

 

 

 

______________________________                   ____________________ dan(den)

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                                                 (F.A.A.a.)

___________________________________________                                             ______________________________________

   Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna                    ___________________tel.______

(öý salgysy)

 

 

 

 

ARZA

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

______________________________________________________________ sebäpli

(şertnamany ýatyrmagyň sebäbini görkezmeli)

 

şertnamany ýatyrmagy haýyş edýärin.

 

Goşýaryn: №________ ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny-polisi,

№________ töleg hatyny (eger nagt pulda tölenen bolsa).

töleg tabşyrygynyň nusgasyny (eger geçirim arkaly tölenen bolsa)

 

201_ý. „_____“_______________                        ______________________

                                                                  (Ätiýaçlandyrýanyň goly)

 

Arzany 201_ý.“_____“ _________________ kabul etdim  .           __________________________

                                                                                              (Ätiýaçlandyryjynyň goly)

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№6 goşundy

 

 

3 ýyldan 16 ýyla çenli baglaşylan ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça aýlyk

ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň)

NYRHLARY

(manat)

T.b.

Çaganyň ýaşy, ýyl

Ätiýaçlandyryş möhleti, ýyl

Aýlyk wznosyň (baýragyň) möçberi

(ätiýaçlandyryş pul möçberiniň 100 manadyndan)

1

13

3

3-04

2

12

4

2-26

3

11

5

1-79

4

10

6

1-47

5

9

7

1-25

6

8

8

1-08

7

7

9

0-95

8

6

10

0-85

9

5

11

0-70

10

4

12

0-69

11

3

13

0-63

12

2

14

0-58

13

1

15

0-54

14

6 aýa çenli

16

0-50

 

3 ýyldan 16 ýyla çenli baglaşylan ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça bir gezeklik ätiýaçlandyryş wznoslarynyň (baýraklarynyň)

NYRHLARY

(manat)

 

T.b.

Çaganyň ýaşy, ýyl

Ätiýaçlandyryş möhleti, ýyl

Bir gezeklik wznosyň (baýragyň) möçberi

 

(ätiýaçlandyryş pul möçberiniň

100 manadyndan)

 

1

13

3

99-40

2

12

4

97-50

3

11

5

96-00

4

10

6

94-50

5

9

7

92-00

6

8

8

89-60

7

7

9

87-40

8

6

10

85-10

9

5

11

82-90

10

4

12

80-80

11

3

13

78-60

12

2

14

76-60

13

1

15

74-80

14

6 aýa çenli

16

72-80

 

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№7 goşundy

 

ÇAGALARY MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Şu sanaw boýunça wznoslaryň (baýraklaryň) umumy möçberi                               Ätiýaçlandyryş wekili _____________________

 __________________________________________________                                                            (F.A.A.a.)

(welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)                                                          201__ ýylyň „_____“ __________________

döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň ________________bankyň           №______ töleg tabşyrygy boýunça ___________

_________________bölümindäki №____ hasabyna geçirilmeli              __________________________________ manat

Aýlyk iş hakyny bermek üçin bellenen gün                                                                                 (ýazmaça)

_________________________________________                              gelip gowuşdy

Ätiýaçlandyryş guramasynyň

baş hasapçysy _______________________ (goly)

 

hakyndan şu sanawyň 5-nji sütüninde görkezilen möçberlerde

ätiýaçlandyryş wznoslaryny (baýraklaryny) ätiýaçlandyryş guramalarynyň

hasabyna geçirilmeli_________________________________________ işgärleriň (gullukçylaryň)

(guramanyň ady)

 

S A N A W Y

 

t/b

Ätiýaçlandyrylan adamyň

F.A.A.a.

Atly hasabyň

nomeri

Wznoslar (baýraklar)

tölenen aý we ýyl

Geçirilmäge degişli

ätiýaçlandyryş

wznosynyň (baýragynyň) möçberi

(manat)

Guramanyň hasapha-nasynyň belligi

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Jemi

х

х

 

х

 

201__ ýylyň „_______“ _________________

 

Ätiýaçlandyryş wekili _____________________          Ätiýaçlandyryş guramasy _________________________

(goly)                                                                                                    (welaýat, etrap, şäher)

 

Guramanyň hasaphanasynyň belligi                                          1. ________ adam üçin sanaw boýunça

_____________________________________ manatda             ____________________ manat tutuldy

(ýazmaça)

ätiýaçlandyryş baýragynyň umumy

möçberine _____ adam üçin sanaw

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№8 goşundy

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça tölenen ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) bellige almagyň

№3 görnüşli ŽURNALY

 

 

 

 

(guramanyň, kärhananyň ady)

 

(sehi, bölümi, ülüşi)

 

T.b.

 

Ätiýaçlandyrýanyň F.A.A.a.

Atly hasabyň №

 

Atiýaçlan-dyryş wznosy (ätiýaçlan-dyryş baýragy)

Ätiýaçlan-dyryş möhleti

Ätiýaçlan-dyryş pul möçberi, manat

 

 

Aýlar

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№9 goşundy

 

 

 

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy-polisi №______

Atly hasap №______

_________________________________

_________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş boýunça ätiýaçlandyryş wznoslary (ätiýaçlandyryş baýraklary) kabul etmekligiň

TÖLEG HATY

Ätiýaçlandyrýan ____________________________________________

(F., A., A.a)

Ätiýaçlandyryş wekili ________________________________________

(F., A., A.a)

 

Aýy

 

Ýyly

 

Ätiýaçlandyryş wznosy (ätiýaçlan-dyryş baýragy) (manat)

 

201_ ý.

 

 

 

201_ ý.

 

 

Jemi:

 

_______________________________________________________________________

(möçberi ýazmaça)

 

Töledi _________________

M.Ýe.                                                                                                (töleýjiniň goly )

Kabul etdi _________________

(Ätiýaçlandyryjynyň goly)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№10 goşundy

 

 

 

 

______________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

_______________________________ ýaşaýan

(öý salgysy, telefony)

     _____________________________________________________

 

 _________________________________________________ işleýän

(edaranyň ady)

raýat __________________________________________ dan(den)

(F.,A.,A.a.- dolulygyna)

 

 

 

 

 

A R Z A

 

Meniň  ýaşaýan, işleýän ýerimi täzeländigim sebäpli  çagalaryň meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça

(gerek däliniň üstüni çyzmaly)

________________________________________________________________________________

(F.A.A.a.)

№______ atly hasabymy soramagyňyzy haýyş edýärin.

 

Maglumat üçin 201__ý. _______________ (aýyny görkezmeli) aýy üçin soňky ätiýaçlandyryş

 

wznosyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) 201_ý. «____»___________ ______________________ Döwlet

  (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

ätiýaçlandyryş guramasyna _____________________________________________ (edaranyň ady)

 

hasaphanasynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyk arkaly,

 

ýaşaýan ýerim boýunça ____________________________________________________________

(ätiýaçlandyryş wekiliniň wznoslary (baýraklary) nagt pulda alan salgysyny görkezmeli)

 

201_ý. «____»  _______________ daky № ______ töleg haty boýunça töländigimi habar berýärin.

 

 

___________________________

(goly)

 

Arzany 201_ý. «_____» _________________  kabul etdim           .           __________________________

(goly)

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№11 goşundy

 

 

HAÝYŞ   HATY

 

 

_____________________________           ________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                             (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

_________________________________________                  _____________________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyndan                Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

 

 

 

 ______________________________________________________________________

(F.A.A.a.)

 

çagalaryň meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça № _______ atly hasabyny ibermegiňizi haýyş edýäris.

        

Maglumat üçin soňky ätiýaçlandyryş wznosynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) _______________________________ hasaphanasynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyk arkaly, _______________________________________________________  salgyda

(ätiýaçlandyryş wekiliniň wznoslary (baýraklary) nagt pulda alan salgysyny görkezmeli)

 

№ ________ töleg haty boýunça nagt pulda tölenendigini habar berýäris.

 

 

 

 

___________________________                                  _________________

      (welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)                                                                                     (goly)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň

direktory

 

 

Baş hasapçy                                                                         __________________

                                                                             (goly)

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№12 goşundy

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça soralan we alnan işleri bellige almagyň

№4 görnüşli Ž U R N A L Y

Başlanyldy 201_ý. «_____»_______________

Tamamlanyldy 201_ý. «_____»_______________

 

T.b.

Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan adamyň)

F.A.A.a.

Arzanyň gelip gowuşan

Haýyşyň iberlen

Iş soralan ätiýaçlandyryş guramasynyň ady

Ýatlatma-nyň iberlen

Atly hasabyň alnan

Tassyk-namanyň iberlen

Hyzmatlary ýerine ýetir-mek üçin şertnama berlen wekiliň F.A.A.a.

Atly hasabyň nomeri berildi

Ätiýaçlan-dyryş baýragy (wznosy) (manat)

Ätiýaçlan-dyryş pul möçberi (manat)

 

senesi

 

senesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№13 goşundy

 

 

 

RESMINAMALARY IBERMEK

 

_____________________________           ________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                             (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

_________________________________________                  _____________________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyndan                             Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

 

№__________

 

Siziň 201_ý. «_____» ________________ daky(däki) №_____ haýyş hatyňyz sebäpli raýat

________________________________________________________________________________

(F.A.A.a.)

№_____ atly hasabyny iberýäris.

 

Goşundy: ________ sahypada.

 

___________________________                                            _________________

(welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)                                                                                            (goly)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň

direktory

 

Baş hasapçy                                                                     _________________

                                                                             (goly)

 

________________________________________________________________________________

(kesilmeli ýeri)

 

_____________________________           ________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                             (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

_________________________________________                  _____________________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyndan                             Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

 

201_ý. «_____»_________________ daky (däki) №_____

 

Raýat ___________________________________________________________________________

(F.A.A.a.)

№_____ atly hasabyny 201__ý. «_____»________________  gelip gowuşandygyny habar berýäris.

 

 

___________________________                                           _________________

(welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)                                                                                                        (goly)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň

direktory

 

Baş hasapçy                                                                     _________________

                                                                             (goly)

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№14 goşundy

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş boýunça iberlen işleri bellige almagyň

№5 görnüşli ŽURNALY

Başlanyldy 201_ý._______________ «_____»

Tamamlanyldy 201_ý._______________ «_____»

 

T.b.

Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan adamyň)

F.A.A.a.

Haýyşyň alnan

Işiň iberlen

Iş iberlen ätiýaçlan-dyryş guramasy-nyň ady

Atly ha-sabyň nomeri

Ätiýaç-landyryş wznosy (baýragy)

Wznoslar tölenen dö-wür (ýyl, aý) we soňky wznos (baýrak) tölenen aý

Ätiýaç-landyryş pul möçberi (manat)

Ätiýaç-landyryş- möhleti-niň ta-mamlan-ýan senesi

Üstünden ätiýaçlandy-ryş şertna-masy aýrylan wekiliň F.A.A.a.

Işiň alnan-dygy ha-kyndaky tassykna-manyň ge-len senesi

 

senesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№15 goşundy

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberlerini (ätiýaçlandyryş öwezini doluşlaryny) tölemek baradaky arzalary bellige almagyň №6 görnüşli  ŽURNALY

 

T.b.

Arzanyň gelen senesi

Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan adamyň) F.A.A.a., öý salgysy

Wekiliň familiýasy

Atly hasabyň nomeri

Bejeriş we kazyýet edaralaryna ýüz tutmak we resminamalary almak

Ätiýaçlandyryş

möhletiniň

tamamlanmagy

Şikes

Ölüm

Edaranyň ady

Ýüz tutmanyň

Almagyň

boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemek (manat)

senesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Çagalary meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna

№16 goşundy

 

 

 

____________________________________________
  (welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)

     Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

_______________________________________ dan(den)
                (F., A.,A.a.)     _______________________________________________
(öý salgysy, telefony)

 

 

A R Z A

 

 

Meniň __________________________________________________________________

(F., A., A.a.)

201_ ýylyň «____» _______________ bedenime zeper ýetmegi sebäpli maňa degişli bolan pul möçberini _____________________________________________________________

(görkezmeli: nagt pulda ýa-da hasapdaky goýuma geçirmek bilen,

_________________________________________________________________________ şeýle halatda şol hasabyň nomerini, bank edarasynyň adyny görkezmeli)

tölemegiňizi haýyş edýärin.

Bedenime zeper ýetmeginiň halaty ____________________________________________

(bejeriş edarasynyň ady ýa-da ölüm hakyndaky

_________________________________ tarapyndan berlen delil haty bilen tassyklanyldy.

şahadatnamanyň №)

Aşakdaky ýagdaýlarda bedenime zeper ýetdi ________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(derňew edarasynyň ady)

bedenime zeper ýetmeginiň ýagdaýy bilen meşgullandy.
 

№_______ ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny-polisini;

№195 görnüşli delil haty _______________________________________ goşýaryn.

(nomerini we berlen senesini görkezmeli)

 

201__ ýylyň «_____»______________              _______________________

(Ätiýaçlandyrýanyň goly)

 

 

 


 

 

 

№195 görnüş

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň

2005-nji ýylyň 20-nji awgustynda çykaran №106 buýrugy bilen tassyklanan

 

№17 goşundy

 

 

*

№ ____________________ delilhatyna gözegçilik talony

 

Raýat _______________________________________

(familiýasy, ady)

________________________________________________

 

Doglan ýyly 19____

201_ ý. «______»_________________________ dan

201_ ý.«______»_________________________ çenli

bejergide boldy.

Keseliň kesgitlemesi (doly)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Öý salgysy: ___________________________________

__________________________________________________

Saglygy goraýyş depderçäniň (kesel taryhynyň) № ____

 

Bejeriji lukman _______________________________

(familiýasy)

____________________

(goly)

201_ ý. „_______”_________________

________________________________________________

*  Gözegçilik talony berlen delilhatlary hasaba

almak üçin hyzmat edýär

 

 

_______________________________________________________ boýunça Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

(welaýat, etrap, şäher)

bermek üçin № 195 görnüşi

 

D E L I L H A T Y   №_____

 

Berildi ________________________________________________________________________ ýagny ol

(näsagyň familiýasy, ady we doglan ýyly)

201__ ý. „______”______________________ -den  201_ ý. „_____”________________________ -çenli

 

______________________________________________________________________________________

(bejeriş – öňüni alyş edaranyň ady)

______________________________________________________________________________________

(keseliň kesgitlemesiniň doly adyny görkezmeli)

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ ýatymlaýyn ýa-da gatnaw

şertlerinde bejerişde (degişlisiniň aşagyny çyzmaly) boldy.

 

___________________________________ dil üsti beren maglumatyna görä ________________________

(familiýasy, ady)                                                                                                           (haçan, nirede we nähili

______________________________________________________________________________________________

şertlerde şikes alnypdyr)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(haçan we nähili bejeriş çäreleriniň beýleki amallaryň geçirilendigini görkezmeli)

__________________________________________ lukmançylyk kömegi berildi.

  Bejeriji lukman

201_ ý. „______”_________________       ____________                              _______________________________

(goly)                                                 (familiýasyny düşnükli ýazmaly)

Saglygy goraýyş edaranyň möhüri

 

 

 

 

 

 

Arka tarapy

 

Rentgenogrammanyň netijesiniň beýany (eger berlen bolsa): ___________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

BILERMEN LUKMANYŇ

NETIJENAMASY

_____________________________________________________________________________

 

Duçar bolnan şikeslenme ___________________ % möçberinde ätiýaçlyk pulyny tölemek üçin esas berýär________________________________

esas bermeýär _____________________________

                                           (gerek däliniň üstüni çyzmaly)

 

_________ maddasy boýunça  ________%     ___________ maddasy boýunça  __________%

_________ maddasy boýunça  ________%     ___________ maddasy boýunça  __________%

_________ maddasy boýunça  ________%     ___________ maddasy boýunça  __________%

 

№ ___________ bellik boýunça

% ___________ maddasyna

Netijenama

Gutarnykly______________________

Deslapky _________________________

                       (gerek däliniň üstüni çyzmaly)

 

201_ ý. “_______”__________________

 

Bilermen lukman _______________________

 

 

________________________________________

(welaýat, etrap, şäher)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

 

GÜWÄ    GEÇMEGIŇ

YKRARNAMASY

(bilermen lukman tarapyndan doldurylýar)

 

____________________________________________

____________________________________________

(ätiýaçlandyrylanyň familiýasy, ady)

Arzy: _____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Aýdyň maglumatlary (bertikmegiň, alabeder tegmilleriň ýerleşişi we meýdany ýa-da santimetr ölçegi, daş keşbiň durky bozulan bolsa onuň derejesi teswirlenmeli)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

Bertikmäniň umumy meýdany ___________ sм 2

Alabeder tegmilleriň ___________________ sм 2

Eliň we barmaklaryň penje tarapynyň meýdany ____________________________________ sм2.