Статьи

Bitaraplyk - baky bagtymyz   Garaşsyz Türkmenistana BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň berlen güni - 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry türkmen döwletiniň halkara abraýynyň ýokarydygyny, ýurdumyzy...

Читать

BITARAPLYK – BAKY BAGTYŇ SAKASYDYR   Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlarynyň esasynda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilen 2020-nji ýylda Tür...

Читать

Durnukly ösüş we ykdysady kuwwat   Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşiň we rowaçlygyň ýoly bilen ynamly öňe barýan hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýy barha artyp, dünýä derejesinde tut...

Читать