Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly Kadalary

26.09.2022

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş

guramasynyň baş direktorynyň

2016-njy ýylyň 7-nji maýynda çykaran

92 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly Kadalary

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabryndaky 128 belgili buýrugy we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda 16/21 belgi bilen ylalaşylyp tassyklanan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen ylalaşylyp Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktorynyň buýruklary bilen tassyklanan hereket edýän meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna goşmaçalar we üýtgetmeler bilen

 

I. Umumy düzgünler

 

1. Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň şu mysaly Kadalary (mundan beýläk – Kadalar) Türkmenistanyň Raýat kodeksine, «Ätiýaçlandyryş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna, «Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş kommersiýa guramasyny üýtgetmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 1997-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda çykaran 3001-nji karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy hakyndaky Düzgünnama we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy.

2. Şu Kadalaryň şertlerine laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramalary (mundan beýläk – Ätiýaçlandyryjy) şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasy (mundan beýläk – ätiýaçlandyryş şertnamasy) Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslar bilen (mundan beýläk – Ätiýaçlandyrýan), 16 ýaşdan 77 ýaş aralygyndaky fiziki şahslaryň peýdasyna (mundan beýläk – Ätiýaçlandyrylan şahs), ýöne ätiýaçlandyryş şertnamasynyň möhletiniň tamamlanýan wagtynda Ätiýaçlandyrylan şahsyň ýaşynyň 80-den ýokary bolmazlyk şerti bilen 3, 5, 10, 15 we 20 ýyl möhlete baglaşylýar.

3. Ätiýaçlandyryş şertnamasy Ätiýaçlandyrýanyň hut özüne ýa-da başga şahsa degişli bolup biler. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy üçünji şahsyň peýdasyna baglaşylsa, onda bu şahsyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň ýazmaça razyçylygy zerurdyr.

4. Şu Kadalaryň maksatlary üçin şu aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

bähbit görüji – ätiýaçlandyryş şertnamasyna laýyklykda ätiýaçlandyrylan pul möçberini ýa-da ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini almaga hukugy bolan fiziki ýa-da ýuridik şahs;

ätiýaçlandyrýan – ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy bolup durýan, ätiýaçlandyryş gatanjyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) töleýän we ätiýaçlandyryş obýektini ätiýaçlandyrmakda ätiýaçlandyryş bähbidine eýe bolan kämillik ukyply fiziki şahs ýa-da ýuridik şahs;

ätiýaçlandyryjy – ätiýaçlandyryş şertnamasynyň tarapy bolup durýan we ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykanda ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan tertipde ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) tölemek boýunça borçnamany çeýkän tarap;

ätiýaçlandyrylan şahs – emläk bähbitleri ätiýaçlandyryş şertnamasy esasynda ätiýaçlandyrylýan fiziki şahs;

ömrüň toplaýyş ätiýaçlandyrylyşy – ömri ätiýäçlandyrmagyň Ätiýaçlandyrýan tarapyndan möhletli toplaýyş serişdeleri hökmünde yzygiderli tölenilýän ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) Ätiýaçlandyryjyda toplanylmagy göz öňünde tutulýan görnüşi;

ätiýaçlandyryş halaty – ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletiniň dowamynda ýüze çykan ýa-da dörän we bu şertnama ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Ätiýaçlandyrýana, Ätiýaçlandyrylan şahsa ýa-da Bähbit görüjä ätiýaçlandyryş pul möçberini ýa-da ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini tölemek üçin esas bolup durýan waka ýa-da ýagdaý;

satyn alyş pul möçberi – toplaýyş ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereketi möhletinden öň bes edilende Ätiýaçlandyrýanyň almaga hukugy bolan pul möçberi;

betbagtçylykly hadysa – ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletinde Ätiýaçlandyrylan şahs bilen ýuze çykyp biljek islendik duýdansyz ýa-da çak edilmeýän waka, şonuň netijesinde Ätiýaçlandyrylan şahsyň saglygyna zelel ýetmegi ýa-da onuň aradan çykmagy.

5. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan mahaly döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasy boýunça zeleliň öwezini dolmak tertibinde oňa düşýän pul möçberlerine garamazdan, şertlendirilen ätiýaçlandyryş pul möçberini ýa-da onuň degişli bölegini Ätiýaçlandyrýana, Ätiýaçlandyrylan şahsa ýa-da Bähbit görüjä tölemäge borçludyr.

 

II. Ätiýaçlandyryşyň obýekti

 

6. Ätiýaçlandyrylan şahsyň ömri, saglygy we ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanmagy we möhletiň ahyryna çenli ýaşamak bilen bagly bolan şahsy bähbitleri ätiýaçlandyryşyň obýekti bolup durýar.

 

III. Ätiýaçlandyryş halatlary

 

7. Şular ätiýaçlandyryş halatlary bolup durýarlar:

ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanmagy (möhletiň ahyryna çenli ýaşamak);

Ätiýaçlandyrylan şahsyň ätiýaçlandyryş şertnamasynyň güýje giren gününden 6 aý geçenden soň aradan çykmagy;

betbagtçylykly hadysanyň netijesinde Ätiýaçlandyrylan şahsyň alan şikesi.

8. Ätiýaçlandyryş halatlaryna şu aşakdakylar degişli däldir:

harby hereketleriniň, her hili harby çäreleriniň, şeýle hem zäherleýji maddalaryny saklamagyň, synag etmegiň, ulanmagyň, raýat urşunyň, islendik görnüşindäki halk tolgunyşyklarynyň, iş taşlaýyşyň, döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralary tarapyndan adatdan daşary we harby düzgüniniň girizilmegi;

ýadro partlamasynyň, radiasiýanyň ýa-da radioaktiw zäherlenmäniň täsiri;

Ätiýaçlandyrylan şahsyň onkologiki keselden ýa-da ýürek-damar ulgamynyň keselinden aradan çykmagy.

 

IV. Ätiýaçlandyryş pul möçberi

 

9. Ätiýaçlandyryş pul möcberi Ätiýaçlandyrýanyň we Ätiýaçlandyryjynyň arasyndaky ylalaşyk boýunça bellenilýär.

 

V. Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň baglaşylmagynyň tertibi

 

10. Ätiýaçlandyryş şertnamasy Ätiýaçlandyryjy bilen Ätiýaçlandyrýan tarapyndan gol çekilen şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça arzasynyň (1-nji goşundy) esasynda baglaşylýar we ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) tölenen pursadyndan baglaşylan hasaplanylýar.

11. Birinji ýa-da bir gezekki ätiýaçlandyryş gatanjy (ätiýaçlandyryş baýragy) tölenilen pursatynda Ätiýaçlandyryjy Ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyryş şertnamasynyň baglaşylandygyny tassyklaýan şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny (2-nji goşundy) berýär.

Ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) bu ýagdaýlarda tölenilen diýip hasaplanýar:

nagt däl görnüşinde tölenilende – bank edarasy tarapyndan Ätiýaçlandyrýanyň hasabyndan öçüren güni;

nagt görnüşinde tölenilende – Ätiýaçlandyryja ýa-da onuň wekiline tölenilen güni.

Nagt däl görnüşinde tölenilende ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenendigi baradaky bank edarasy tarapyndan berilýän tassyklaýjy resminamany Ätiýaçlandyrýan Ätiýaçlandyryja bermelidir. Bank edaralary tassyklaýjy resminamalary bermelidir.

Ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylandan soňky girizilen üýtgetmeler Ätiýaçlandyryjy we Ätiýaçlandyrýanyň gol çekmegi bilen şertnama goşundy edip resmileşdirilýär we bu ätiýaçlandyryş şertnamasynyň (ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň) aýrylmaz bölegi bolup durýar.

12. Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy ýitirilende ýa-da ýok edilende Ätiýaçlandyrýanyň arzasynyň esasynda Ätiýaçlandyryjy ony bermek boýunça çykdajylary tölemegi borçlandyrmak bilen, öwezligini berýär. Öwezligi berlenden soň ozalky ýitirilen ýa-da ýok edilen ätiýaçlandyryş şahadatnamasy hakyky däl diýlip hasap edilýär we ozalky ýitirilen ýa-da ýok edilen ätiýaçlandyryş şahadatnamasy boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberleri (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegleri) geçirilmeýär.

13. Her bir baglaşylan ätiýaçlandyryş şertnamasyna şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça atly hasaplary hasaba almagyň 1-nji AH bellige alnyş kitaby boýunça atly hasabyň belgisi berilýär (3-nji goşundy), bu belgi ätiýaçlandyryş hakyndaky arzada we ätiýaçlandyryş şahadatnamasynda görkezilýär.

14. Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça şertnamalaryň sanyny, ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) we ätiýaçlandyryş pul möçberlerini hasaba almagyň 2-nji bellige alnyş kitabynda alnyp barylýar (4-nji goşundy).

15. Ätiýaçlandyrýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylanda ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleglerini almak üçin Bähbit görüjini bellemäge, şeýle hem ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykmazdan öň, öz garaýşyna görä ony çalyşmaga haky bardyr.

16. Ätiýaçlandyryş şertnamalary şu aşakdaky şahslar bilen baglaşylmaýar:

I we II topar maýyplar bilen;

neşe, toksiki maddalary ulanýan, şeýle hem arakhorlukdan ejir çekýänler bilen;

durnukly nerw we psihiki bozulmalar sebäpli psihonewrologiýa edarasynyň dispanser gözegçiliginde hasapda durýan şahslar bilen;

AIW ýokuşmasy bilen kesellänler bilen.

Eger ätiýaçlandyryş şertnamasy şeýle şahslar bilen baglaşylandygy anyklanylsa, onda şeýle ätiýaçlandyryş şertnamasy resmileşdirilen gününden başlap hakyky däl diýlip ykrar edilýär we Ätiýaçlandyrýan tarapyndan tölenen ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny), oňa gaýtarylyp berilýär.

17. Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhleti (başlanýan senesi- şertnama baglaşylan güni sagat 24-de we tamamlanýan senesi – möhletiniň iň soňky güni sagat 24-de).

Ätiýaçlandyryş şertnamasynda (ätiýaçlandyryş şahadatnamasynda), ätiýaçlandyryş şertnamasynyň (ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň) güýje girmeginiň senesi we (ýa-da) şertleri görkezilýär.

 

VI. Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň bes edilmegi

 

18. Ätiýaçlandyryş şertnamasy şu aşakdaky halatlarda bes edilýär:

hereket edýän möhleti geçende;

Ätiýaçlandyryjy tarapyndan şertnama boýunça borçnamalary doly möçberde ýerine ýetirilende;

şertnamada bellenilen möçberlerde we möhletlerde Ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýragy) tölenilmedik ýagdaýynda;

Ätiýaçlandyrýan (Ätiýaçlandyrylan şahs) aradan çykanda;

Ätiýaçlandyrýan tarapyndan şu Kadalaryň 46-njy bölüminde göz öňünde tutulan borçlary berjaý edilmedik ýagdaýynda.

19. Eger şertnamada bu göz öňünde tutulan bolsa, Ätiýaçlandyrýanyň ýa-da Ätiýaçlandyryjynyň talaby boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasy möhletinden öň bes edilip bilner.

20. Ätiýaçlandyrýanyň talaby boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasy möhletinden öň bes edilen halatynda Ätiýaçlandyryjy şertnamanyň tamamlanmadyk möhleti üçin ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny), edilen çykdajylary aýyrmak bilen, oňa gaýtaryp berýär. Şunda, eger Ätiýaçlandyrýanyň talaby Ätiýaçlandyryjy tarapyndan ätiýaçlandyryş düzgünleriniň bozulmagy bilen şertlendirilen bolsa, onda ol Ätiýaçlandyrýana onuň ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) dolulygyna gaýtaryp berýär.

21. Ätiýaçlandyryjynyň talaby boýunça ätiýaçlandyryş möhletinden öň bes edilende, ol Ätiýaçlandyrýana onuň tölän ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) dolulygyna gaýtaryp berýär. Şunda, eger Ätiýaçlandyryjynyň talaby Ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş düzgünleriniň bozulandygy bilen şertlendirilen bolsa, onda ol Ätiýaçlandyrýana şertnamanyň tamamlanmadyk möhleti üçin ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny), edilen çykdajylary aýyrmak bilen, oňa gaýtaryp berýär.

22. Ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) yzygider üç aýyň dowamynda tölenilmedik halatynda dördünji aýyň birinden ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereketi bes edilýär. Emma, Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) ýatymlaýyn bejerişde bolandygy sebäpli tölemedik bolsa, ätiýaçlandyryş şertnamasy hassahanadan işe çykan gününden soň, ambulator bejerişe geçirilenden ýa-da maýyplyga geçirilen gününden soň 30 gün geçýänçä öz güýjüni saklaýar. Eger Ätiýaçlandyrýan bu möhlet tamamlananda wagty geçen, şeýle-de şol aý üçin ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) bir gezekde tölemese, ätiýaçlandyryş şertnamasy bes edilýär.

23. Eger Ätiýaçlandyrýana satyn alyş pul möçberi tölenilmedik bolsa, we eger ätiýaçlandyryş şertnamasynyň baglaşylan möhleti geçmedik bolsa, Ätiýaçlandyrýanyň bes edilen şertnamany üç ýylyň dowamynda gaýtadan dikeltmäge hukugy bar. Munuň üçin oňa wagty geçen we nobatdaky aý üçin ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) atly hasabynyň ýerleşen döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna bir gezekde tölemekligi ýeterlikdir.

 

VII. Ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) möçberini kesgitlemek we olary tölemegiň tertibi

 

25. Ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) möçberi ätiýaçlandyryş möhletine, Ätiýaçlandyrylan şahsyň ýaşyna we ätiýaçlandyryş pul möçberine baglylykda kesgitlenilýär.

Ätiýaçlandyrýan ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) möhletiň dowamynda her aýda tölemäge borçlydyr. Ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) bütin möhlet üçin bir wagtda tölenilip bilner (5-nji goşundy).

26. Ätiýaçlandyrýan tarapyndan (ýa-da onuň tabşyrygyny ýerine ýetirýän her bir şahs tarapyndan) ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) bir wagtda ýa-da möhletlere bölünip (her ýylda, her çärýekde, soňky aýyň 1-ine çenli her aýda) tölenip bilner.

Ätiýaçlandyrýanyň razylygy bilen ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) bir aý ýa-da birnäçe aý öňünden tölenip bilner.

Ätiýaçlandyryş gatançlarytiýaçlandyryş baýraklary) aşakdaky ýaly tölenip bilner:

nagt däl hasaplaşyk arkaly – Ätiýaçlandyrýanyň işleýän edarasynyň, hasaphanasynyň üsti bilen, eger-de Ätiýaçlandyrýan ýuridiki şahsy döretmezden telekeçi bolsa, onda öz bankdaky hasabynyň üsti bilen;

nagt pul serişdesi bilen – bellenilen görnüşdäki töleg hatyny bermäge borçly bolan Ätiýaçlandyryja (gönüden-göni pulhanasyna ýa-da ätiýaçlandyryş wekiline).

27. Ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça aýlyk haklaryndan ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) nagt däl hasaplaşyk arkaly geçirmek üçin Ätiýaçlandyryjy her aýda işgärleriň sanawyny düzýär (arza goşundy) we ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça aýlyk haklaryndan ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) geçirilmegi üçin Ätiýaçlandyrýanlaryň işleýän ýeri boýunça kärhananyň hasaphanasyna berýär.

Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan Ätiýaçlandyryjy şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça tölenen ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) hasaba almagyň 3-nji bellige alnyş kitabyny (6-njy goşundy) ýöretmäge borçludyr we ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölegleriniň dogry we öz wagtynda geçirilýändigine gözegçilik etmelidir.

Ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça Ätiýaçlandyryjy tarapyndan ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) öz wagtynda geçirilmegi üçin gündelik gözegçilik bellenilmelidir.

28. Ätiýaçlandyrýanyň razylygy bilen ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) üçünji tarap tölese hem, onuň ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça hiç hilli hukugy ýokdyr.

29. Eger ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletinde käbir aýlar üçin ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenilmändigi anyklanylsa, onda ätiýaçlandyryş möhleti tamamlanandan soň olar ätiýaçlandyryş pul möçberinden tutulyp alynýar. Eger-de köp möçberde tölenen bolsa, ätiýaçlandyryş pul möçberi tölenende gaýtarylyp berilmelidir.

 

VIII. Karz alyş beriş

 

30. Toplaýyş ätiýaçlandyryşy boýunça işi amala aşyrýan Ätiýaçlandyryjy toplaýyş ätiýaçlandyryşy baradaky ylalaşygyň 3 (üç) ýyldan az bolmadyk döwürde öz güýjünde galýan şertlerinde, bu pul möçberini girew goýmak bilen, satyn alyş pul möçberiniň 50 göteriminiň çäginde özüniň ätiýaçlandyrýanlaryna karz alyş-beriş bermäge haky bardyr. Şeýle ýagdaýda karz alyş-beriş ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletiniň tamamlanmaly döwründen köp möhlete berlip bilinmez.

Karz alyş-beriş Türkmenistanyň Maliýe ministriniň tassyklan «Ömrüň toplaýyş ätiýaçlandyryşy boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan satyn alyş pul möçberiniň çäginde ätiýaçlandyrýana karz alyş-berişleri bermegiň mysaly Düzgünnamasyna» we Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktorynyň buýrugy bilen tassyklan «Ömrüň toplaýyş ätiýaçlandyrylyşy boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan satyn alyş pul möçberiniň çäginde ätiýaçlandyrýanlara karz alyş-berişleri bermegiň içki Düzgünnamasyna» laýyklykda amala aşyrylýar.

 

IX. Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan şahsyň) ýaşaýan ýa-da işleýän ýerini üýtgetmegi

 

31. Ätiýaçlandyrýan (Ätiýaçlandyrylan şahs) ýaşaýan (işleýän) ýerini Türkmenistanyň çäklerinde üýtgeden ýagdaýynda ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) tölemegini dowam etdirmek üçin ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny, täze ýaşaýan (işleýän) ýeri boýunça Ätiýaçlandyryja öňki ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) tölän Ätiýaçlandyryjydan goýum hasabyny almagyny haýyş edip, ýazmaça arzany (7-nji goşundy), eger ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) kabul etmekligiň töleg hatyny (8-nji goşundy) bermeli.

Eger-de Ätiýaçlandyrýan daşary ýurda göçüp giden ýagdaýynda ätiýaçlandyryş şertnamasy bes edilýär we tölän ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) edilen çykdajylary aýyrmak bilen oňa gaýtarylyp berilýär.

Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan şahsyň) täze ýaşaýan (işleýän) ýeri boýunça Ätiýaçlandyryjy onuň öňki ýaşaýan (işleýän) ýerine atly hasabyny ibermekleri üçin haýyş hatyny (9-njy goşundy) iberýär.

Atly hasaby soramak boýunça gelen arzalar şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça soralan we alnan işleri hasaba almagyň 4-nji bellige alnyş kitabynda bellige alynýar (10-njy goşundy).

32. Ätiýaçlandyryjy atly hasaby alandan soň, atly hasabyna täze belgi bermek we şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrini we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça iberilen işleri hasaba almagyň 5-nji bellige alnyş kitabynda (11-nji goşundy) bellige almak bilen, bu hasaby iberen Ätiýaçlandyryja ony alandygy hakynda üç iş günüň içinde tassyknama (12-nji goşundy) ibermäge borçludyr.

 

X. Ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) tölemegiň tertibi

 

33. Ätiýaçlandyrýan (Ätiýaçlandyrylan şahs) ätiýaçlandyryş halatynyň ýüze çykandygy hakynda Ätiýaçlandyryjyny haýal etmän, ýöne 3 (üç) iş gününden gijä galman habar bermelidir.

Ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) tölemek hakyndaky arza şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryşy boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberlerini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) tölemek baradaky arzalary hasaba almagyň 6-njy bellige alnyş kitabynda hasaba alynýar (13-nji goşundy).

34. Ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) almak üçin talap soňky ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) tölenen Ätiýaçlandyryja bildirilýär. Munda aşakdaky resminamalar berilmelidir:

ätiýaçlandyryş şertnamasy möhletinden öň bes edilen ýagdaýynda – Ätiýaçlandyrýan tarapyndan arza (14-nji goşundy), ätiýaçlandyryş şahadatnamasy, eger ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) nagt pul serişdesinde tölenen bolsa soňky ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenendigi hakyndaky töleg haty;

ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda – Ätiýaçlandyrýan tarapyndan arza (15-nji goşundy), ätiýaçlandyryş şahadatnamasy, eger nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, soňky ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenendigi hakynda töleg haty;

betbagtçylykly hadysa ýüze çykanda – Ätiýaçlandyrýandan (Ätiýaçlandyrylan şahsdan) arza (16-nji goşundy), ätiýaçlandyryş şahadatnamasy, eger nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, soňky ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenendigi hakynda töleg haty, saglygy goraýyş edaranyň delilnamasy;

Ätiýaçlandyrýan (Ätiýaçlandyrylan şahs) aradan çykan ýagdaýynda – Bähbit görüjiniň ýa-da Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan şahsyň) mirasdarlary tarapyndan arza, ätiýaçlandyryş şahadatnamasy, eger nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, soňky ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenendigi hakynda töleg haty, Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan şahsyň) aradan çykandygy hakynda döwlet notariusy tarapyndan tassyklanan ölüm şahadatnamasynyň nusgasy, ölüminiň sebäplerini görkezmek bilen saglygy goraýyş edarasynyň ölüm hakynda netijenamasy, döwlet notariusy tarapyndan berlen mirasa bolan hukuk hakyndaky şahadatnama;

Ätiýaçlandyrýan, Ätiýaçlandyrylan şahs we Bähbit görüji aradan çykan ýagdaýynda – Ätiýaçlandyrýanyň mirasdarlary tarapyndan (olaryň ýoklugynda Ätiýaçlandyrylan şahsyň mirasdarlary tarapyndan arza, olaryň ýoklugynda Bähbit görüjiniň mirasdarlary tarapyndan arza) ätiýaçlandyryş şahadatnamasy, eger nagt pul serişdesinde tölenen bolsa, soňky ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) tölenendigi hakyndaky töleg haty, Ätiýaçlandyrýanyň, Ätiýaçlandyrylan şahsyň, Bähbit görüjiniň aradan çykandygy hakyndaky bellenen tertipde tassyklanan ölüm şahadatnamasynyň nusgasy, ölüminiň sebäplerini görkezmek bilen saglygy goraýyş edarasynyň ölüm hakynda netijenamasy, mirasa bolan hukuk hakyndaky şahadatnama.

35. Ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) tölemek saglygy goraýyş, derňew, kazyýet we beýleki edaralaryň hökmany tertipde berýän resminamalarynyň esasynda amala aşyrylýar.

36. Kazyýet tarapyndan Ätiýaçlandyrylan şahs nam-nyşansyz ýiten diýlip ykrar edilende ätiýaçlandyryş pul möçberi tölenilmeýär.

Eger Ätiýaçlandyrýan aradan çykandan soň, Ätiýaçlandyrylan şahs hem aradan çyksa, Ätiýaçlandyrylan şahs özüne degişli bolan ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) alyp ýetişmedik bolsa, onda bu ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegi) onuň mirasdarlaryna tölenilýär, olar bolsa Ätiýaçlandyryja mirasa bolan hukuk hakyndaky şahadatnamasyny bermelidirler.

37. Ätiýaçlandyryjy ätiýaçlandyryş pul möçberini hemme resminamalary alandan soň 15 (on bäş) günüň döwamynda töleýär.

38. Ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegi) alyjynyň bankdaky adyndaky goýumyna geçirmek arkaly, alyjynyň hasabyna, poçtanyň üsti bilen geçirmek arkaly ýa-da Ätiýaçlandyryjynyň pulhanasyndan nagt pul serişdesinde tölemek arkaly amala aşyrylýar.

Kämillik ýaşyna ýetmedik şahsa ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleginiň) tölegi diňe onuň adyndaky goýuma geçirmek arkaly, şol bir wagtda bu hakda hossarlyk we howandarlyk edarasyna habar bermek bilen amala aşyrylýar.

Ätiýaçlandyryja, Ätiýaçlandyrylan şahsa ýa-da Bähbit görüjä degişli ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegi) ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanan gününden başlap üç ýylyň dowamynda almaga hukugy bardyr.

39. Ätiýaçlandyrýan (Ätiýaçlandyrylan şahs) bilen göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda Ätiýaçlandyrýana (Ätiýaçlandyrylan şahsa) ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegi) tölenilýär.

Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletinde Ätiýaçlandyrylan şahs aradan çykan halatynda şu Kadalaryň 8-nji bölüminde görkezilenlerden başga ýagdaýlarda, doly ätiýaçlandyryş pul möçberi tölenilýär.

40. Betbagtçylykly hadysanyň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly ätiýaçlandyrylan şahslara tölenmeli ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleginiň) möçberi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 8-nji aprelindäki çykaran 1190-njy karary bilen tassyklanan “Ätiýaçlandyryş bilen baglanyşykly şikesiň agyrlyk derejesine laýyklykda tölenilmäge degişli ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) kesgitlemegiň Tertibine” we onuň goşundysyna laýyklykda we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2019-njy ýylyň 17-nji maýynda çykaran 135 belgili buýrugy bilen tassyklanylan görnüş 195/h Delilhaty esasynda kesgitlenilýär.

(Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen ylalaşylyp Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktorynyň buýruklary bilen tassyklanan hereket edýän meýletin ätiýaçlandyryş Kadalaryna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň 11-nji bölümi)

41. Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhletinde bolan bir ýa-da birnäçe ätiýaçlandyryş halatlary boýunça tölenilýän ätiýaçlandyryş pul möçberiniň (ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleginiň) umumy möçberi ätiýaçlandyryş şertnamasynda görkezilen ätiýaçlandyryş pul möçberinden köp bolmaly däldir.

42. Ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda ätiýaçlandyryş pul möçberinden ätiýaçlandyryş halaty netijesinde öňki tölenen ätiýaçlandyryş pul möçberleri (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegleri) tutulyp galynýar.

 

 

XI. Ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleginden boýun gaçyrylmagy

 

43. Eger Ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş halatynyň gelip ýetendigi barada öz wagtynda habar berilmese, şeýle hem ätiýaçlandyryş halaty şu aşakdaky ýagdaýlar netijesinde bolup geçen halatynda Ätiýaçlandyryjynyň ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini doly ýa-da bölekleýin tölemekden ýüz döndirmäge haky bardyr:

Ätiýaçlandyrýanyň ýa-da öz peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan adamyň ätiýaçlandyryş halatynyň gelip ýetme töwekgelçiliginiň artmagyna gönükdirilen bilkastlaýyn hereketleri netijesinde. Görkezilen kada raýatlyk borjunyň ýerine ýetirilmegi ýa-da ömri, saglygy, abraýy we mertebäni goramak bilen baglanyşykly hereketler babatda ulanylmaýar;

Ätiýaçlandyrýan ýa-da Ätiýaçlandyrylan adam tarapyndan bilkastlaýyn jenaýat edilip, şol jenaýatlar üçin olar jenaýat jogapkärçiligine çekilende we iş kesilende;

Ätiýaçlandyrýan ýa-da Ätiýaçlandyrylan adam hereketlerini alkogol, neşe ýa-da başga hili zäherlenme serhoşlygy ýagdaýynda amala aşyranda;

Ätiýaçlandyryja ätiýaçlandyryşyň ýagdaýlary barada görnetin ýalan maglumatlar habar berlende, eger ýagdaýlaryň gizlenilmegi ätiýaçlandyryş halatynyň ýüze çykmagy bilen sebäpli baglanyşykda durýan bolsa;

Ätiýaçlandyrylanyň öz janyna kast etmegi (janyna kast etmäge synanyşmagy), şeýle hem özüne beýleki ten şikeslerini ýetirmegi, üçünji taraplaryň kanuna garşy hereketleriniň netijesinde Ätiýaçlandyrylan şahsyň bu ýagdaýa getirilmegi bulara girmeýär;

ätiýaçlandyryş halaty bilen göni arabaglanyşykda bolan Ätiýaçlandyrýanyň, Ätiýaçlandyrylan şahsyň ýa-da Bähbit görüjiniň kanuna garşy hereketleri etmegi.

44. Şu Kadalaryň 8-nji we 43-nji bölümleriň esasynda ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) tölemekden boýun gaçyrylan halatynda, işi alyp barmaklygyň çykdajylaryny alyp galmak bilen, Ätiýaçlandyrýanyň islegine görä tölän ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) yzyna gaýtaryp berilýär.

 

XII. Ätiýaçlandyryjynyň borçlary

 

45. Ätiýaçlandyryjy şulara borçludyr:

Ätiýaçlandyrýany ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmazyndan öň ätiýaçlandyryş düzgünleri we şertleri bilen tanyş etmäge;

ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan mahalynda şertnamada bellenilen möhletde Ätiýaçlandyrýana, Ätiýaçlandyrylan şahsa ýa-da Bähbit görüjä ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemäge. Şu Kadalaryň 43 bölüminde görkezilenler we ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hakyky däl diýlip hasap edilenler muňa degişli däldir;

ätiýaçlandyryş işiniň barşynda özüne mälim bolan Ätiýaçlandyrýan gizlin maglumatlaryny aýan etmezlige, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

Ätiýaçlandyryş şertnamasynda Ätiýaçlandyryjynyň başga borçlary hem göz öňünde tutulyp bilner.

 

XIII. Ätiýaçlandyrýanyň borçlary

 

46. Ätiýaçlandyrýan şulara borçludyr:

ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylanda Ätiýaçlandyrylan şahs boýunça özüne mälim möhüm ähmiýeti bolan ýagdaýlaryň ählisi barada habar bermäge;

ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) bellenilen tertipde tölemäge;

ätiýaçlandyryş halatynyň ýüze çykandygy barada şu Kadalarynda göz öňünde tutulan möhletde habar bermäge;

Ätiýaçlandyryja Ätiýaçlandyrylan şahsa ýetirilen zyýan üçin jogapkär adama regres talabyny bildirmek üçin bar bolan maglumatlary we resminamalary geçirmäge;

ätiýaçlandyryş halatynyň ýüze çykmagynyň öňüni almaga we ol ýüze çykan ýagdaýynda şonuň netijesinde emele gelýän çykdajylary azaltmak boýunça özüne bagly çäreleri görmäge.

Ätiýaçlandyryş şertnamasynda Ätiýaçlandyrýan başga borçlary hem göz öňünde tutulyp bilner.

 

XIV. Ynanç haty

 

47. Ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) almak üçin, şol sanda ätiýaçlandyryş möhleti tamamlananda, ony almaga hukugy bolan Ätiýaçlandyrýan, Ätiýaçlandyrylan şahs ýa-da Bähbit görüji islendik şahsa ony almaga ynanç hatyny berip biler. Ätiýaçlandyrýanyň, Ätiýaçlandyrylan şahsyň, Bähbit görüjiniň ýa-da ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) almaga hukugy bolan şahsyň ynanç haty döwlet notariusy tarapyndan tassyklanylmalydyr.

 

XV. Jedelleri çözmekligiň tertibi

 

48. Ätiýaçlandyryş babatyndaky gatnaşyklarda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

49. Nägilelikler Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen hak isleg bildirmek dowamlylygynyň möhletiniň çäklerinde bildirilip bilner.

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly Kadalaryna 1-nji goşundy

 

TÖLEGIŇ HASAPLAMASY

 

1. Ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanmagy sebäpli ätiýaçlandyryş pul möçberi ______________________________________________________ manat

2. Ätiýaçlandyrylan şahsyň aradan çykmagy sebäpli ätiýaçlandyryş pul möçberi (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegi) ______________________________________________________________ manat

3. Satyn alyş pul möçberi __________________________________________ manat

4. __________________________________________________________________

(aýlar uçin)

artykmaç alnan ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary)

___________________________________________________________ manat

5. _______________ kem alnan ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklar)

(aýlar uçin)

_________________________________________________ manat

 

TÖLEMÄGE DEGIŞLI __________________________________________ manat

 

Döwlet ätiýaçlandyryş

guramasynyň direktory                       ____________________________________

 

Baş hasapçy                                           ____________________________________

 

____________________________________________________________________

HASAPHANANYŇ BELLIGI

Çek №______ 201___ ý. «____» ______________ berildi.

Ýazylan ____________________________________________________________

Berlen _____________________________________________________________

(görkezmeli: kim tarapyndan, haçan)

Belgisi _____  ___________ tapgyrly pasport görkezildi.

Baş hasapçy________________

__________________________________________________________________

 

BELLIKLER  ÜÇIN __________________________________________________

___________________________________________________________________

 

________________________________________

(arzany kabul eden ätiýaçlandyryş wekiliniň familiýasy)                               Atly hasap №_______

___________________________________

(welaýat, şäher, etrap)                        Ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň belgisi___

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça ARZA

Ätiýaçlandyrýan ______________________________________________________________

(F. A. A.a.)

___________________________________________________________tel._______________

(öý salgysy)

___________________________________________________ işleýän    tel._______________

(edaranyň ady)

______ýaşynda.  ______ ýyl möhlet bilen, ___________________________________ manat

ätiýaçlandyryş pul möçberinde, her aýda ________________________ manat ätiýaçlandyryş  gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) ätiýaçlandyryş möhletiniň içinde tölemek bilen, şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagy haýyş edýär.

Ätiýaçlandyryş möhleti 201__ nji ýylyň «____» ________________

 201__nji ýylyň «____» _________________ çenli.

Ätiýaçlandyrylan şahs _____________________________________________________

(F. A. A.a.)

Bähbit görüji _______________________________________________________________________________

(F. A. A.a.)

Ätiýaçlandyrylan şahs berlen soraglara jogap berýär:

1. Siz maýypmy? ________________ (hawa, ýok)    Haýsy topar ______________________

2. Bejeriş edaralaryna bir ýylyň dowamynda haýsy kesel sebäpli ýuz tutduňyz?

___________________________________________________________________________

(keseliň ady, haýsy ýylda, nirede bejertdiňiz)

Ätiýaçlandyryş gatançlaryny ( ätiýaçlandyryş baýraklaryny) _________________________ tolärin

 (görkezmeli: nagt däl hasaplaşyk esasynda, nagt pul bilen)

Birinji ätiýaçlandyryş  gatançlaryny ( ätiýaçlandyryş baýraklaryny)  201___ ý. ___________ tölemäge borçlanýaryn                                                                                           (aýynda)

201__nji ý. ______________ “_______”                    __________________________

(Ätiýaçlandyrýanyň goly)

Ätiýaçlandyryş arzasynyň dogry resmileşdirilendigini we ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberiniň dogrulygyny barladym 201__ ý.“____”____________

Ätiýaçlandyryjy __________________________________

(goly, F. A. A.a.)

 

 

 


 

 

 

Atly hasap №______

Ätiýaçlandyryş

gatanjy (ätiýaçlandyryş baýragy)

tölenen aý

Töleg

tabşyrygy-nyň, töleg hatynyň

belgisi

Ätiýaçlandyryş

gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň)

alnan

 wagty

Ätiýaçlandyryş

gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň)

 umumy möçberi (manat)

Ätiýaçlandyryş

gatanjy (ätiýaçlandyryş baýragy)

tölenen aý

Töleg

tabşyrygy-

nyň, töleg hatynyň

belgisi

Ätiýaçlandyryş

gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň)

alnan

 wagty

Ätiýaçlandyryş

gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň)

 umumy möçberi (manat)

Ätiýaçlandyryş

gatanjy (ätiýaçlandyryş baýragy)

tölenen aý

Töleg

tabşyrygy-

nyň, töleg hatynyň

belgisi

Ätiýaçlandyryş

gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň)

alnan

wagty

Ätiýaçlandyryş

gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň)

umumy

möçberi (manat)

201___ ýyl

201___ ýyl

201___ ýyl

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Dekabr

 

 

Dekabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Jemi şertnama boýunça töleneni _______________ manat

Hasapçy _______________________

Jemi şertnama boýunça töleneni _____________ manat

Hasapçy ____________________

Jemi şertnama boýunça töleneni____________manat

Hasapçy ___________________

201___ ýyl

201__ ýyl

201___ ýyl

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Ýanwar

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Fewral

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Mart

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Aprel

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Maý

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýun

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Iýul

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Awgust

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Sentýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Oktýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Noýabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Dekabr

 

 

 

Jemi şertnama boýunça töleneni _______________ manat

Hasapçy __________________

Jemi şertnama boýunça töleneni _____________ manat

Hasapçy ___________________

Jemi şertnama boýunça töleneni _____________ manat

Hasapçy ________________________

________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktory  _____________                                 Baş hasapçy ______________                                    (welaýat, şäher, etrap)                                                                    (goly)                                            (goly)

М.Ý.

 


 

 

 

Arza goşundy

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmasy

 

Şu sanaw boýunça ätiýaçlandyryş  gatançlarynyň ( ätiýaçlandyryş        Ätiýaçlandyryş wekili ___________________

baýraklarynyň)  umumy möçberi_________________________                                                          (F.A.A.a.)

 __________________________________________________                                                           

(welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)                                                          201___ ýylyň «____»________________

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň _______________bankyň            №______ töleg tabşyrygy boýunça_________

_________________bölümindäki №____ hasabyna geçirilmeli              ________________________________ manat

Aýlyk iş hakyny bermek üçin bellenen gün                                                                                 (ýazmaça)

_________________________________________                              gelip gowuşdy

Ätiýaçlandyryş guramasynyň

baş hasapçysy _____________________ (goly)

 

Iş hakyndan şu sanawyň 5-nji sütüninde görkezilen möçberlerde

ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) ätiýaçlandyryş guramalarynyň

hasabyna geçirilmeli_________________________________________ işçileriň (gullukçylaryň)

(guramanyň ady)

 

S A N A W Y

T/b

Ätiýaçlandyrýanyň

F.A.A.a.

Atly hasabyň

belgisi

Ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň)

tölenen aýy we ýyly

Geçirilmäge degişli

ätiýaçlandyryş

gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň) möçberi

(manat)

Guramanyň hasapha-nasynyň belligi

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Jemi

х

х

 

х

 

 

201___ ýylyň «____»_________________                               Ätiýaçlandyryjy _______________________

(welaýat, şäher, etrap)

Ätiýaçlandyryş wekili _____________________

(goly)

 

Guramanyň hasaphanasynyň belligi                                          __________ adam üçin sanaw boýunça

_____________________________________ manatda             ____________________ manat tutuldy

(ýazmaça)

Ätiýaçlandyryş gatançlarynyň (ätiýaçlandyryş baýraklarynyň)

umumy möçberine _____ adam üçin sanaw

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 2-nji goşundy

 

 

 

 

 

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÄTIÝAÇLANDYRYŞ GURAMASY

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş  meýletin

ätiýaçlandyrmagy mysaly boýunça ätiýaçlandyryş şahadatnamasy

Tapgyry ŞÄ №******

ÄTIÝAÇLANDYRYJY _______________________________________________________________

(welaýat, şäher, etrap)

Salgysy/telefony __________________________________________________________________

Bank maglumatlary _______________________________________________________________

 

ÄTIÝAÇLANDYRÝAN ______________________________________________________________

(F.,A.,A.a.)

Salgysy/telefony __________________________________________________________________

Işleýän ýeri ______________________________________________________________________

 

Ätiýaçlandyrylan şahs _____________________________________________________________

(F.,A.,A.a.)

Salgysy/telefony__________________________________________________________________

Işleýän ýeri ______________________________________________________________________

 

Bähbit görüji _____________________________________________________________________

(F.,A., A.a.)

Salgysy/telefony __________________________________________________________________

Ätiýaçlandyryş obýekti:         ömri, saglygy we ätiýaçlandyryş möhletiniň tamamlanmagy

Ätiýaçlandyryş pul möçberi ____________________________________________________ manat

(sanda we ýazmaça)

Ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary)__________________________________manat

(sanda we ýazmaça)

Ätiýaçlandyryş möhleti __________________ ýyl

Ätiýaçlandyryş şertnamasy 201___ ýylyň «_____»___________________  dan (den)

201___ýylyň «_____»___________________aýyna çenli hereket edýär.

Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň güýje girmeginiň senesi we şertleri___________________________

Ätiýaçlandyryjy Ätiýaçlandyrýana (Ätiýaçlandyrylan şahsa) ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemäge borçlanýar:

 ätiýaçlandyryş şertnamasynyň hereket edýän möhleti tamamlananda (möhletiň ahyryna çenli ýaşamak);

 ätiýaçlandyryş halaty netijesinde şikes ýa-da ölüm ýüze çykanda.

Beýleki şertler ____________________________________________________________________ 

_______________________________                          ________________________

(welaýat, şäher, etrap)                                                             (Ätiýaçlandyryjynyň goly)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

 

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasy 201__ý. «___»_____________  berildi

 

M.Ý.                                                                                                                                    Atly hasabyň belgisi __________

 

Ätiýaçlandyryş Kadalary we şertleri bilen tanyşdyryldym             __________________________

(Ätiýaçlandyrýanyň goly)

Bellik: Ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan mahaly Ätiýaçlandyrýan ýa-da Ätiýaçlandyrylan şahs Ätiýaçlandyryja haýal etmän, ýöne 3 (üç) iş gününden gijä galman habar bermelidir. Ätiýaçlandyrýanyň ýa-da Ätiýaçlandyryjynyň talaby boýynça ätiýaçlandyryş şertnamasy möhletinden öň bes edilip bilner. Ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) öz wagtynda tölenmese Ätiýaçlandyryjy öz borçlaryndan azatdyr.

Habarlaşmak üçin telefon :_____________

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 3-nji goşundy

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin  ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça

atly hasaplary hasaba almagyň 1-nji AH bellige alnyş kitaby

 

T/b

Atly hasabyň belgisi

Atly hasabyň hasaba alnan senesi

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň belgisi

Ätiýaçlandyrylan şahsyň

F.A.A.a.

Bähbit görüjiniň

F.A.A.a.

 

Ätiýaçlandyryş

wekiliniň

F.A.A.a.

Bellikler

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 4-nji goşundy

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasynyň

ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) we ätiýaçlandyryş pul

möçberlerini hasaba almagyň 2-nji bellige alnyş kitaby

 

Ätiýaçlandyryş guramasy ___________________________

Ätiýaçlandyryş wekili ______________________________

(F.A.A.a.)

T/b

Atly hasap-laryň (iş-leriň) belgisi

Ätiýaçlandyryş

şertnamasy

baglaşyldy

Gaýtadan dikeldilen

Alyndy

Geçirildi

Möhletden öň ýatyryldy

Ätiýaçlandyryş döwrüniň tamamlanmagy, aradan çykandygy sebäpli tamamlanan şertnamalar

Beýleki ätiýaç-landyryş guramalaryndan

Şu ätiýaçlandyryş guramanyň beýleki wekillerinden

Beýleki ätiýaç-landyryş gura-malaryna

Şu ätiýaçlandyryş guramanyň beýleki wekillerine

Satyn almak hukugy bolmazdan

Satyn almak hukugy bilen

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

Ätiýaçlandyryş şertnamalaryň sany

Aýlyk ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) möçberi

Ätiýaçlandyryş pul möçberi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 5-nji goşundy

 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça bir gezeklik nyrh möçberleri

(manat)

Ätiýaçlandyrylanyň giriş ýaşy, ýyllarda
(х)

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrini we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça bir gezeklik brutto-nyrhlar

  nЕх+nAn

Şol sanda brutto-nyrhlar

möhletiň ahyryna çenli ýaşamak boýunça
nЕх

aradan çykmak ýagdaýyna
nAn

 

Ätiýaçlandyryş döwri 3 ýyl (n=3)

 

20

95,61

95,08

0,53

30

95,63

94,57

1,06

40

95,65

94,05

1,60

50

95,72

92,25

3,47

60

95,88

88,18

7,70

 

Ätiýaçlandyryş döwri 5 ýyl (n=5)

 

20

88,44

87,51

0,93

30

88,51

86,69

1,82

40

88,58

85,83

2,75

50

88,81

82,85

5,96

60

89,33

76,35

12,98

 

Ätiýaçlandyryş döwri 10 ýyl (n=10)

 

20

72,95

70,89

2,06

30

73,21

69,59

3,62

40

73,52

67,66

5,86

50

74,52

62,15

12,37

60

76,73

50,35

26,38

 

Ätiýaçlandyryş döwri 15 ýyl (n=15)

 

20

60,25

57,15

3,09

30

60,95

55,54

5,40

40

61,74

52,13

9,61

50

64,00

44,13

19,87

60

68,75

29,51

39,25

 

Ätiýaçlandyryş döwri 20 ýyl (n=20)

 

20

50,32

45,88

4,45

30

51,20

43,78

7,42

40

52,75

39,10

13,64

50

56,72

29,10

27,62

60

64,27

15,25

49,02

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

boýunça çärýekleýin brutto-nyrhlar

(manat)

Ätiýaçlandyrylanyň giriş ýaşy, ýyllarda
(х)

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça çärýekleýin brutto-nyrhlar

  nЕх+nAn

Şol sanda brutto-nyrhlar

möhletiň ahyryna çenli ýaşamak boýunça
nЕх

aradan çykmak ýagdaýyna
nAn

 

Ätiýaçlandyryş döwri 3 ýyl (n=3)

 

20

11,29

11,22

0,06

30

11,32

11,19

0,13

40

11,35

11,16

0,19

50

11,46

11,05

0,42

60

11,72

10,78

0,94

 

Ätiýaçlandyryş döwri 5 ýyl (n=5)

 

20

6,52

6,45

0,07

30

6,55

6,42

0,13

40

6,59

6,38

0,20

50

6,71

6,26

0,45

60

7,00

5,98

1,02

 

Ätiýaçlandyryş döwri 10 ýyl (n=10)

 

20

2,97

2,88

0,08

30

3,00

2,86

0,15

40

3,05

2,81

0,24

50

3,20

2,67

0,53

60

3,56

2,34

1,22

 

Ätiýaçlandyryş döwri 15 ýyl (n=15)

 

20

1,80

1,71

0,09

30

1,84

1,68

0,16

40

1,90

1,61

0,30

50

2,09

1,44

0,65

60

2,54

1,09

1,45

 

Ätiýaçlandyryş döwri 20 ýyl (n=20)

 

20

1,24

1,13

0,11

30

1,28

1,10

0,19

40

1,36

1,01

0,35

50

1,59

0,81

0,77

60

2,14

0,51

1,63

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 boýunça aýlyk brutto-nyrhlar

(manat)

Ätiýaçlandyrylanyň giriş ýaşy, ýyllarda
(х)

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça aýlyk brutto-nyrhlar

  nЕх+nAn

Şol sanda brutto-nyrhlar

möhletiň ahyryna çenli ýaşamak boýunça
nЕх

aradan çykmak ýagdaýyna
nAn

 

Ätiýaçlandyryş döwri 3 ýyl (n=3)

 

20

3,05

3,03

0,02

30

3,06

3,02

0,04

40

3,07

3,01

0,06

50

3,14

3,00

0,14

60

3,30

2,99

0,31

 

Ätiýaçlandyryş döwri 5 ýyl (n=5)

 

20

1,74

1,72

0,02

30

1,75

1,71

0,04

40

1,77

1,70

0,07

50

1,84

1,69

0,15

60

2,02

1,68

0,34

 

Ätiýaçlandyryş döwri 10 ýyl (n=10)

 

20

0,99

0,96

0,03

30

1,00

0,95

0,05

40

1,02

0,94

0,08

50

1,07

0,89

0,18

60

1,19

0,78

0,41

 

Ätiýaçlandyryş döwri 15 ýyl (n=15)

 

20

0,60

0,57

0,03

30

0,61

0,56

0,05

40

0,63

0,54

0,10

50

0,70

0,48

0,22

60

0,85

0,36

0,48

 

Ätiýaçlandyryş döwri 20 ýyl (n=20)

 

20

0,41

0,38

0,04

30

0,43

0,37

0,06

40

0,45

0,34

0,12

50

0,53

0,27

0,26

60

0,71

0,17

0,54

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 6-njy goşundy

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça ätiýaçlandyryş şertnamalar boýunça

tölenen ätiýaçlandyryş gatançlaryny (ätiýaçlandyryş baýraklaryny) hasaba almagyň 3-nji bellige alnyş kitaby

 

 

 

 

(guramanyň, kärhananyň ady)

 

(sehi, bölümi, ülüşi)

 

T/b

 

Ätiýaçlandyrýanyň F.A.A.a.

Atly hasabyň №

 

Aýlyk ätiýaç-landyryş gatanjy (ätiýaçlan-dyryş baýragy)

(manat)

Ätiýaçlan-dyryş möhleti

Ätiýaç-landyryş pul möçberi (manat)

 

 

Aýlar

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 7-nji goşundy

 

 

 

______________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

_____________________________________ ýaşaýan

(öý salgysy, telefony)

              _____________________________________________________

 

____________________________________________ işleýän

(edaranyň ady)

raýat _____________________________________________

(F.A.A.a.- dolulygyna)

tarapyndan

 

 

 

 

A R Z A

 

Meniň ýaşaýan, işleýän ýerimi täzeländigim sebäpli şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we

(gerek däliniň üstüni çyzmaly)

saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça __________________________

________________________________________________________________________________

(F.A.A.a.)

______ belgili atly hasabymy soramagyňyzy haýyş edýärin.

 

Maglumat üçin 201___ý. _______________ (aýyny görkezmeli) aýy üçin soňky ätiýaçlandyryş

 

gatanjyny (ätiýaçlandyryş baýragyny) 201__ý. «___»________ _____________________ Döwlet

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

ätiýaçlandyryş guramasyna _________________________________________________________

 

hasaphanasynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyk arkaly,

 

ýaşaýan ýerim boýunça ____________________________________________________________

(ätiýaçlandyryş wekiliniň gatançlary (baýraklary) nagt pulda alan salgysyny görkezmeli)

 

201___ý. _______________ «____» daky  ______ belgili töleg haty boýunça töländigimi habar berýärin.

 

 

                                        ___________________________

(Ätiýaçlandyrýanyň goly)

 

Arzany 20___ý. _________________ «_____» kabul etdim          __________________________

(Ätiýaçlandyryjynyň goly)

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 8-nji goşundy

 

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň belgisi _____

Atly hasap belgisi _____

_________________________________

_________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) kabul etmekligiň

TÖLEGHATY

Ätiýaçlandyrýan ____________________________________________

(F. A. A.a)

Ätiýaçlandyryş wekili ________________________________________

(F. A. A.a)

 

Aýy

 

Ýyly

 

Ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýragy)

(manat)

 

201______ ý.

 

 

 

201_______ ý.

 

Jemi:

 

_______________________________________________________________________

(möçberi ýazmaça)

Töledi _________________

M.Ý.                                                                                                (töleýjiniň goly )

Kabul etdi _________________

(Ätiýaçlandyryjynyň goly)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusga

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň belgisi ______

Atly hasap belgisi ______

 

_________________________________

_________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryşy baýraklary) kabul etmekligiň

TÖLEG HATY

Ätiýaçlandyrýan ____________________________________________

(F. A. A.a)

Ätiýaçlandyryş wekili _______________________________________

(F. A. A.a)

 

Aýy

 

Ýyly

 

Ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýragy)

 (manat)

 

201______ ý.

 

 

 

201______ ý.

 

Jemi:

 

____________________________________________________________________

(möçberi ýazmaça)

Töledi _______________

M.Ý.                                                                                               (töleýjiniň goly )

Kabul etdi _________________

(Ätiýaçlandyryjynyň goly)

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 9-njy goşundy

 

HAÝYŞNAMA

_____________________________           ________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                             (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

_________________________________________                  _____________________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyndan                           Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

 

 

 

Raýat ____________________________________________________________________ yň(iň)

(F.A.A.a.)

 

toplanyş ätiýaçlandyryşy boýunça № _______ atly hasabyny ibermegiňizi haýyş edýäris.

           

Maglumat üçin soňky ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) 20___ ýylyň ___________üçin_________________________________________________________________  (aýy)                                                                                                          (edaranyň ady)

_____________________________________hasaphanasynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyk arkaly,

 

_________________________________________________________________________  salgyda

(ätiýaçlandyryş wekiliniň ätiýaçlandyryş gatançlary (ätiýaçlandyryş baýraklary) nagt pulda alan salgysyny görkezmeli)

 

 ____ belgili töleg haty boýunça nagt pulda tölenendigini habar berýäris.

 

 

 

_________________________

(welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)

 

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň                                    _____________________________

direktory                                                                      (goly)

 

 

Baş hasapçysy                                                         _________________________

(goly)

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 10-njy goşundy

 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça ätiýaçlandyryş şertnamalaryň

soralan we alnan işleri hasaba almagyň 4-nji bellige alnyş kitaby

 

Başlanyldy 201___ý. «_____» _______________

Tamamlanyldy 201___ý. «_____» _______________

 

T/b

Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan şahsyň)

F.A.A.a.

Arzanyň gelip gowuşan

Haýyşyň iberlen

Iş soralan ätiýaçlandyryş guramasynyň ady

Ýatlatma-nyň iberlen

Atly hasabyň alnan

Tassyk-namanyň iberlen

Hyzmatlary ýerine ýetir-mek üçin şertnama berlen wekiliň F.A.A.a.

Atly hasabyň belgisi berildi

Ätiýaçlan-dyryş gatanjy (ätiýaçlan-dyryş baýragy) (manat)

Ätiýaçlan-dyryş pul möçberi (manat)

 

senesi

 

senesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 11-nji goşundy

 

 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş meýletin  

Ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça iberlen işleri hasaba almagyň

5-nji bellige alnyş kitaby

Başlanyldy 201__ý._______________ «_____»

Tamamlanyldy 201__ý._______________ «_____»

 

T/b

Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan şahsyň)

F.A.A.a.

Haýyşyň alnan

Işiň iberlen

Işi iberen ätiýaçlan-dyryş guramasy-nyň ady

Atly ha-sabyň belgisi

Ätiýaçlan-dyryş gatanjy (ätiýaçlan-dyryş baýragy)

Gatançlar tölenen dö-wür (ýyl, aý) we soňky gatanjyň  tölenen aýy

Ätiýaç-landyryş pul möçberi (manat)

Ätiýaç-landyryş möhleti-niň ta-mamlan-ýan senesi

Üstünden ätiýaçlandy-ryş şertna-masy aýrylan wekiliň F.A.A.a.

Işiň alnan-dygy ha-kyndaky tassykna-manyň ge-len senesi

 

senesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 12-nji goşundy

 

 

RESMINAMALARY IBERMEK

 

_____________________________           ________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                             (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

_________________________________________                  _____________________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyndan                                 Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

 

№__________

 

Siziň 201___ý. _______________ «_____»daky(däki) №_____ haýyş hatyňyz sebäpli raýat

________________________________________________________________________________

(F.A.A.a.)

_____ belgili atly hasabyny iberýäris.

 

Goşundy: ________ sahypada.

 

___________________________

      (welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň

directory                                                                                ____________________

(goly)

 

Baş hasapçysy                                                                   _________________

(goly)

 

________________________________________________________________________________

(kesilmeli ýeri)

 

_____________________________           ________________________________

(welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                             (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)

_________________________________________                  _____________________________________________ Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyndan                                 Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

 

201___ý. _________________ «_____»daky (däki) №_____

 

Raýat ___________________________________________________________________________

(F.A.A.a.)

_____ belgili atly hasabyny 20___ý. «_____» ____________ gelip gowuşandygyny habar berýäris.

 

 

___________________________

(welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň

direktory                                                                               ____________________

(goly)

 

Baş hasapçysy                                                                  _________________

(goly)

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 13-nji goşundy

 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny) toplanyş  meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly boýunça ätiýaçlandyryş

pul möçberlerini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleglerini) tölemek baradaky arzalary hasaba almagyň

6-njy bellige alnyş kitaby

 

T/b

Arzanyň gelen senesi

Ätiýaçlandyrýanyň (Ätiýaçlandyrylan şahsyň) F.A.A.a., öý salgysy

Wekiliň familiýasy

Ömri äti-ýaçlandyryş boýunça at-ly hasabyň belgisi

Bejeriş we kazyýet edaralaryna ýüz tutmak we resminamalary almak

Ätiýaçlandyryş

möhletiniň

tamamlanmagy

Şikes

Ölüm

Edaranyň ady

Ýüz tutmanyň

Almagyň

boýunça ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemek

senesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 14-nji goşundy

 

 

 

 

 

_____________________________                              ___________________________dan(den)

 (welaýatynyň, etrabynyň, şäheriniň)                                              (Ätiýaçlandyrýanyň F.A.A.a.)

__________________________________

   Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna                             _____________________tel.__________

(öý salgysy)

 

 

 

 

ARZA

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________sebäpli

(şertnamany ýatyrmagyň sebäbini görkezmeli)

 

ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmagy haýyş edýärin.

 

Goşýaryn:     №________ ätiýaçlandyryş şahadatnamany (polisi).

№________ töleg hatyny (eger nagt pulda tölenen bolsa).

 

 

201___ý. __________________ «_____»                                        ______________________

(Ätiýaçlandyrýanyň goly)

 

Arzany 20___ý. _________________ «_____» kabul etdim           ________________________

(Ätiýaçlandyryjynyň goly)

 

 

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 15-nji goşundy

 

 

 

 

____________________________________________
  (welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

________________________________dan(den)
(Ätiýaçlandyrýanyň F.A.A.a.) _______________________________________________
(öý salgysy, telefony)

 

 

 

 

 

ARZA

 

Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň möhletiniň tamamlananlygy sebäpli, ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) tölemegiňizi Sizden haýyş edýärin.

 

 

Goşýaryn:    №________ ätiýaçlandyryş şahadatnamany.

№________ töleg hatyny (eger nagt pulda tölenen bolsa).

 

 

 

 

 

201___ ýylyň «_____» _____________                       _______________________ (Ätiýaçlandyrýanyň goly)

 

 

 

 

 


 

 

 

Şahsy bähbidi (raýatlaryň ömrüni we saglygyny)

 toplanyş meýletin ätiýaçlandyrmagyň mysaly

 Kadalaryna 16-njy goşundy

 

 

 

____________________________________________
  (welaýatynyň, şäheriniň, etrabynyň)

     Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna

_______________________________________ dan(den)
(Ätiýaçlandyrýanyň F.A.A.a.)

_______________________________________________
(öý salgysy, telefony)

 

 

A R Z A

 

 

Meniň ________________________________________________________________________

(Ätiýaçlandyrylan şahsyň F.A.A.a.)

201__ ýylyň «____»_______________ bedenime zeper ýetmegi sebäpli maňa degişli bolan pul möçberini _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(nagt pul bilen ýa-da hasapdaky goýuma geçirmek bilen,

_____________________________________________________________________________________________

şeýle halatda şol hasabyň nomerini, bank edarasynyň adyny görkezmeli)

tölemegiňizi haýyş edýärin.

Bedenime zeper ýetmeginiň halaty ___________________________________________ ____________________________________ tarapyndan berlen delil haty bilen tassyklanyldy.

(bejeriş edarasynyň ady)

Aşakdaky ýagdaýlarda bedenime zeper ýetdi _________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(derňew edarasynyň ady)

bedenime zeper ýetmeginiň ýagdaýy bilen meşgullandy.

№_______ ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny;

Saglygy goraýyş edarasynyň delil haty _______________________________ goşýaryn.

       (belgisini we berlen senesini görkezmeli)

 

201___ ýylyň «_____» _____________                                      _______________________ (Ätiýaçlandyrýanyň goly)