Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy BÄSLEŞIK yglan edýär

26.06.2021

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

“Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň işini

awtomatlaşdyrmak boýunça programma üpjünçiligini işläp

düzmek we ornaşdyrmak işleri ýerine ýetirmek üçin

BÄSLEŞIK

yglan edýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar bäsleşigiň tehniki şertlerini almak we öz tekliplerini tabşyrmak üçin Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna ýüz tutup bilerler.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda hökmany ýagdaýda bukjada kabul edilýär.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-48-69, 48-49-16