Hökümet münberiň öňünden geçjek awtoulagyň bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

06.07.2021

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň Ykdysadyýet, maliýe ulgamynyň adyndan Hökümet münberiň öňünden geçjek awtoulagyň bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň tehniki häsiýetnamasyny almak boýunça Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyndan duşenbe – anna günleri sagat 9:00-dan 18:00-a çenli alyp bilersiňiz.

Arakesme wagty sagat 13:00-dan 14:00-a çenli.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda hökmany ýagdaýda ýapyk bukjada kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 48-48-51, 48-48-94.