Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy BÄSLEŞIK yglan edýär - suw geçirjini çekmek işini amala aşyrmak

02.08.2022

    Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň garamagyndaky Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasynyň” açyk howzundan gurama degişli bolan baglary suwarmak üçin gurnalan suw çeleklerine çenli aralygy suw geçirjini çekmek işini amala aşyrmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

    Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap “30 iş günüň” dowamynda (soňky günde 18-00-a çenli) kabul edilýär.

 

Türkmenistan, Aşgabat şäher, Garaşsyzlyk şaýoly, 63-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 48-48-51, 48-48-94.