+993 (12) 48-48-60
Bize jaň ediň
Sorag bermek

Title

Çagalary ätiýaçlandyryş şahsy ätiýaçlandyryşyň görnüşleriniň biridir, çaganyň ömrüne we saglygyna ýetirilen zelel onuň obýekti bolup durýar.

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň ätiýaçlandyryş polisi size öz çagaňyz hakynda alada etmäge kömek eder.

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

  • ömri we saglygy.

Ätiýaçlandyryş şahadatnamasyny (polis) almak üçin näme gerek?

  • Döwlet ätiýaçlandyryş guramasyna arza bermeli.

Ätiýaýlandyryş şahadatnamasyny (polis) satyn almak üçin näme etmeli?

  • haýal etmän, ýöne 3 iş gününden gijä galman ýazmaça görnüşde ätiýaçlandyryş guramasyna we degişli edaralara (lukmançylyk, derňew, kazyýet, içeri işler ýa-da başga edaralara) habar bermeli.

Ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini almak üçinätiýaçlandyryş gurama haýsy resminamalar bermeli?

  • ätiýaçlandyryş halaty hakda arzany;
  • ätiýaçlandyryş şahadadatnamasyny (polis);
  • saglyk öýunden güwannamany (şikes alan wagty);
  • (Ätiýaçlandyrylan şahsyň aradan çykan halatynda) aradan çykandygy hakynda şahadatnamasynyň kepillendiriş tertibinde güwä geçilen nusgasyny;
  • mirasa bolan hukuk hakyndaky şahadatnamasyny.

Giňeşleýin maglumaty almak üçin Bize ýüz tutup bilersiňiz: