+993 (12) 48-48-60
Bize jaň ediň
Sorag bermek
cart_2.png

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy ätiýaçlandyryş baýraklarynyň töleglerini elektron görnüşinde tölemek üçin saýtymyzda elektron tölegi amala aşyrmak hyzmatynyň döredilendigi barada habar berýär

Tilsimatyň has kämilleşýän döwründe köp amallar elektron görnüşde ýerine ýetirilýär. Dürli hyzmatlaryň internet arkaly ýola goýulmagy häzirki zaman tilsimatyna bolan islegi artdyrýar. Elektron töleg ulgamy müşderilere ýeňillikli şertleri döretmek, olaryň ýörite gelip tölemezlikleri üçin ýol harajadyny aradan aýyrmak maksady bilen döredildi.

Elektron tölegini amala aşyrmagyň düzgünleri bilen tanyşyp Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň internet torundaky ulanýan resmi saýtyny peýdalanmak arkaly ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça ätiýaçlandyryş gatanjynyň (ätiýaçlandyryş baýragynyň) kesgitlenen töleglerini “Altyn Asyr” plastik kartlaryň üsti bilen nagt däl görnüşinde amala aşyryp bilersiňiz!

Tölemek  Biziň habarlarymyz

 • Türkmenistanda ätiýaçlandyryşyň hökmany görnüşleriniň kanunçylygy kämilleşdirilýär

  Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, täzeçil, öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň binýadynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi, şol sanda ätiýaçlandyryş işi babatda halkara standartlaryny hasaba almak bilen kadalaşdyryjy hukuk binýadyny kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri yzygiderli durmuşa geçirilýär.

  Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş bazarynyň kanunçylygy kämilleşdirilýär

  Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 8-nji aprelinde çykaran 1190-njy Karary bilen “Ätiýaçlandyryş bilen baglanyşykly şikesiň agyrlyk derejesine laýyklykda tölenilmäge degişli ätiýaçlandyryş pul möçberini (ätiýaçlandyryş öwezini doluş tölegini) kesgitlemegiň Tertibi” tassyklanyldy.

 • Türkmenistanyň çäklerinden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny meýletin ätiýaçlandyryş

        Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Türkmenistanyň fiziki we ýuridiki şahslary bilen Türkmenistanda hasaba alnan we onuň çäginde öz işini amala aşyrýan daşary ýurtlaryň ýuridiki şahslary, olaryň şahamçalaryny we wekilhanalaryny goşmak bilen, şeýle hem, Türkmenistanyň çäginde bolýan daşary ýurtlaryň fiziki şahslary we raýatlygy bolmadyk adamlary  bilen Türkmenistanyň çäklerinden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny meýletin ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşýar.

  Iri töwekgelçilikleri ätiýaçlandyryş we gaýtadan ätiýaçlandyryş

  Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň düzüminde iri töwekgelçilikleri ätiýaçlandyryş we gaýtadan ätiýaçlandyryş bölümi hereket edýär, bu bölümiň işi iri töwekgelçilikleri ygtybarly ätiýaçlandyryş goragy bilen üpjün etmeklige gönükdirlendir. 

 • Ätiýaçlandyryş-bähbitli hyzmatdaşlyk

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda ätiýaçlandyryş işi hem yzygiderli kämilleşdirilýär. Ätiýaçlandyryşyň hut özi ätiýaçlandyrýanlary maliýe we durmuş babatynda düýpli özgermelerden, dürli tebigy hadysalardan we betbagtçylyklardan, ekologiki taýdan zyýanly önümçiliklerden goramaga ukyply serişdeleriň birine öwrülýär.

  Hormatly raýatlar we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary!

  Hormatly raýatlar we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary!

  Awtomobil ulag serişdeleriniň eýeleriniň (gatnadyjylaryň) üçünji taraplaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň hökmany döwlet ätiýaçlandyryş polislary resmileşdirmegiňizi Size ýatladýarys.

 • Hormatly ene-atalar!

  Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Siziň okuwçy çagalaryňyzy betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak üçin çagyrýar
Hemme habarlar

Biz barada