+993 (12) 22-19-76
Bize jaň ediň
Sorag bermek

AŞGABAT 2017 Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary

OÝUNLARYŇ BAŞLAMAGYNA
Biziň habarlarymyz

 • Garaşsyzlykdan kemal tapan döwletiň waspyny edýän kitap

  Hakydalarymyzda ýatlama bolup ýaşaýan, dürli döwürler bilen bagly seneleri öz içine alýan ýyllar biri-birinden tapawutlydyrlar. Şu ýylyň, ýagny üstünliklere beslenen ýylyň hem Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllygyna gabat gelmegi,  şeýle hem, şu ýylyň hormatly Prezidentimiziň  tagallasy bilen “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip yglan edilmegi ýyllaryň özara sazlaşygyny emele getirýär. Bu adyl syýasatyň aňyrsynda örän uly wezipeler ýatyr. 

  Hormatly raýatlar we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary!

  Hormatly raýatlar we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary!

  Awtomobil ulag serişdeleriniň eýeleriniň (gatnadyjylaryň) üçünji taraplaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň hökmany döwlet ätiýaçlandyryş polislary resmileşdirmegiňizi Size ýatladýarys.

 • Hormatly ene-atalar!

  Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Siziň okuwçy çagalaryňyzy betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak üçin çagyrýar
Hemme habarlar

Biz barada